Zánik Velkomoravské říše a její dědictví

foto

Co musíte znát?

Panovníci Velkomoravské říše = MOJMÍROVCI
 
 
 • Mojmír (830 – 846)
 • Rostislav (846 – 870)
 • Svatopluk (870 – 894)
 • Mojmír II. (894 – 907)

 • Dny Velkomoravské se naplnily brzy po smrti knížete Svatopluka (894).
 • Vyprávění o jeho třech synech a nezlomeném svazku prutů je vybájené, ale ve své podstatě odráží skutečnost.
 • Svatoplukovi synové se opravdu nedokázali shodnout a svorní nebyli ani velmoži.
 • Tak se oslabená říše stala počátkem 10. století snadnou kořistí pro maďarské nájezdníky, kteří vtrhli do střední Evropy.
 • O dynastii Mojmírovců nemáme dále zprávy.
 • České země a Sloven­sko, sjednocené dočasně pod jednou vládou, se od této doby vyvíjely už samostatně.
 • V Čechách vznikl přemyslovský stát, který později zahrnul i Moravu. Slovenské území postupně ovládli Maďaři.

*Svatopluk na sklonku svého třiadvacetiletého panování nabádal své syny k bratrské lásce a svornosti:Dobře věděl, co jim řekne, neboť si rozhovor dobře promyslel. Synové se rozestavili u jeho lůžka a znepokojeni očekávali, co jim chce otec sdělit.„Je mi chlapci už delší dobu zle. Nevím, jak dlouho ještě pobudu na tomto světě. Dobře tedy poslouchejte, co vám chci říct.“ „Posloucháme otče,“ vydechli všichni tři synové.„Celá naše říše je obklopena nepřáteli. Zatím z nás mají strach, ale dostávám zprávy, které nevěští nic dobrého. U řeky Tisy se usadil divný národ. Těmto lidem říkají Maďarové. Mají rychlé koně a bojují nezvyklým způsobem,“ hovořil kníže tichým hlasem.„Jsme přece silnější než nějací divoši na koních. Pošli nás otče proti nim a my jim ukážeme sílu Moravanů.“ A hoši se již domlouvají mezi sebou, který z nich vyrazí s armádou k řece Tise.„Nikam moji synové nespěchejte. Není třeba, abychom vyráželi s armádou, ale musíme být ostražití. Také český kníže Bořivoj se domlouvá s Němci. Je už starý a proti nám nic nepodnikne, protože se mi před lety zavázal a od té doby svůj závazek plní. Ovšem Spytihněv s Vratislavem by mohli být nebezpeční a spolu s Němci proti nám vytáhnout, jakmile by nastal příhodný okamžik. Sami vidíte, že situace není jednoduchá. Proto dobře poslouchejte. Už mi moc života nezbývá a vláda v zemi brzy přejde na vás. Často jsem vám vyprávěl, co se dělo po smrti krále Ludvíka. Jak se jeho říše málem rozpadla, protože se jeho synové nedokázali spolu dohodnout. Abyste tomu porozuměli, připravil jsem pro vás zkoušku síly.“Svatopluk vzal do rukou tři svázané pruty a položil je před sebe. „Zde vidíte tři svázané pruty. Kdo z vás je zlomí, převezme po mně vládu. Začni ty Mojmíre.“Všichni tři synové se postupně snažili přelomit pruty, ale marně. Nikomu se úkol nezdařil. Vrátili je tedy otci. Svatopluk je rozvázal a podal každému ze synů jeden prut. „Nyní zkuste zlomit každý svůj prut.“Synové se rozesmáli. Tento úkol byl snadný. A opravdu se to všem třem lehce podařilo.„Vidíte, že i ten nejslabší z vás druhý úkol snadno splnil. Proto si dobře pamatujte, že zůstanete-li spolu, nepřátelé vás nikdy nepřemohou. Budete-li se však navzájem hádat, vaše moc bude zlomena tak snadno, jako vy jste zlomili jeden prut.“Svatoplukovi synové si ponaučení k srdci nevzali. Po smrti knížete se nedokázali vyhnout vzájemným sporům a to říši oslabovalo. Ještě za jejich života byla Velká Morava rozvrácena nájezdy maďarských kočovných kmenů a kolem roku 906 se rozpadla. Čechy a Morava se začaly vyvíjet samostatně. Východní část Velké Moravy, Slovensko, se stalo až do roku 1918 součástí Uher.

Hradiště
 
 
 • Velkomoravská říše zmizela z mapy Evropy, ale zůstalo svědectví o její velikostí a slávě.
 • Dlouho po jejím zániku však o ní nebylo nic bližšího známo. 
 • Teprve v polovině našeho století začali archeolo­gové odhalovat, co se skrývalo pod nánosy věků.
 •  Během archeologických vykopávek vědci obje­vili několik výstavných sídel, která sloužila kníže­ti.
 • Říkáme jim hradiště.
 • Dvě z nich byla přímo vel­kolepá.
 • První se nacházelo v Mikulčicích.
 • Snad to byla ona „Rastislavova nevýslovná pevnost", kte­rou obdivovali Frankové.
 • Stál zde kamenný palác pro knížete a jeho družinu, dvanáct kamenných kostelů a budovy, v nichž pracovali řemeslníci.
 • To celé bylo obehnáno dokonale postavenou hradbou.
 • Hradiště bylo neobvykle rozsáhlé.
 • Patřily k němu ještě dvorce velmožů i sídliště řemeslníků a rolní­ků pracujících pro knížete.
 • I ty byly důkladně opevněné.
 • Druhé významné hradiště se nalézalo ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
 • V mnohém se už podobalo středověkému městu.
 • Žilo a pracovalo tu mnoho řemeslníků, pořádaly, se trhy.
 • Hradiště leželo na průsečíku obchodních cest, proto sem jis­tě přicházeli i cizí kupci.
 • Samostatné opevněné dvorce si začali stavět i bohatnoucí velmoži.
 • Jeden z nich stál v Pohansku u Břeclavi.
 • Sestával z paláce, kostela a hospodářských stavení.
 • Můžeme ho po­važovat za předchůdce středověkých hradů.

 


 • Soudí se, že výstavné Mikulčice mohly být sí­delním městem velkomoravského knížete.
 • Archeologové zde nalezli mnoho pozoruhodných předmě­tů dokonale řemeslně vypracovaných.
 • Tak jako se na Moravě střetaly zájmy byzantské a římské cír­kve, mísily se tu i různé kulturní vlivy.
 • Přicházely ze západní Evropy, Itálie i z Byzance.
 • Inspirovaly umělce a řemeslníky, kteří je nejen napodobovali, ale i dále rozvíjeli.
 • Tak se vytvářela svébytná vel­komoravská kultura.
 • Dokládají to rozmanité církevní i světské stavby i nejrůznější řemeslné výrobky z keramiky, dřeva a kovu.
 • Předměty ze dřeva byly dovedně zpracované, jak svědčí různá vědra, součásti luků nebo vrše na chytání ryb.
 • Nejpozoruhodněji se rozvíjela umělecká řemes­la, především šperkařství.
 • Právě při výrobě šper­ků se uplatnil osobitý moravský styl.

Staroslověnské písemnictví
 
 
 • Vedle dědictví hmotné kultury se zachovalo také dědictví slova.
 • Víme již, že Konstantin vytvořil pro Slovany písmo.
 • Položil tak základy staro­slověnské literatury a umožnil jim zanechat písem­né svědectví o sobě samých.
 • Počátky staroslověn­ského písemnictví jsou nerozlučně spjaty s působe­ním Metodějových žáků.
 • Poté, co byli vyhnáni z Moravy, se někteří z nich uchýlili do Čech, kde dále sváděli těžký boj se zastánci latinských obřa­dů.
 • Další odešli do právě pokřtěného Bulharska.
 • Zde vykonávali bohoslužby slovanským jazykem a rozvíjeli své literární umění.
 • Právě z jejich pera pocházejí staroslověnské legendy o životě svatého Konstantina a svatého Metoděje.
 
 
Shrnutí:
 
 • Po Svatoplukově smrti se stal knížetem jeho syn Mojmír II. (vládl 894-906).
 • Vnitřními spory oslabená říše se nakonec stala snadnou kořistí maďarských kočovných kmenů, které koncem 9. století vpadly do střední Evropy.
 • V jedné z bitev padl i kníže Mojmír II. a Velkomoravská říše se rozpadla na malá knížectví, jedno z nich se stalo základem českého státu.
 • Slovenské území ovládli Maďaři.
 • Řadu století po zániku Velkomoravské říše objevili archeologové rozsáhlá hradiště s mnoha světskými i církevními stavbami (např. Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště).
 • Odkryté hroby ukrývaly bohaté nálezy přepychových předmětů i věcí denní potřeby.
 
 
 
 rodiče