Vláda posledních Přemyslovců

foto

Co musíte znát?

 • Za vlády Přemysla Otakara dospěly Čechy ve vrcholně feudální stát.
 • Rozhodující slovo zde měl král.
 • Hned na počátku své vlády zřídil Pře­mysl v Praze zemský soud.
 • Česká šlechta nesla omezování svých dosavadních privilegií a pev­nou ruku Přemysla II. velmi těžce.
 • Do čela největších Přemyslových odpůrců se postavil jihočeský rod Vítkovců (pánů z Růže).
 • Ti se, vedeni Závi­šem z Falkenštejna, nakonec spojili s Přemyslo­vým sokem Rudolfem Habsburským.
 • Své domácí odpůrce Přemysl sice porazil, ale proti Rudolfovi se mu nedařilo.
 • Rudolf se nespokojil ani s vydá­ním všech požadovaných území, jak jsme o tom již hovořili.
 • Chtěl, aby se před ním Přemysl po­kořil a přijal z jeho rukou i Čechy s Moravou jako říšské léno.
 • Než takovou potupu, zvolil Přemysl Otakar II. raději boj.
 • V osudové bitvě na Morav­ském poli (1278) však králi zachovala věrnost jen hrstka nejoddanějších.
 • České vojsko bylo poraže­no a sám Přemysl v boji padl.

Braniboři v  Čechách
 
 
 • Po smrti krále Přemysla Otakara nastaly v českých zemích zlé časy.
 • Právoplatný dědic krá­lovství, sedmiletý Přemyslův syn Václav, se vlády ještě ujmout nemohl.
 • Jeho strýc a poručník Ota Braniborský se chtěl českého trůnu zmocnit sám.
 • Nechal Václava uvěznit nejprve na hradě Bezdězu a pak až v Braniborsku, daleko od rodných Čech.
 • Osamělý chlapec, bez matky a bez přátel, prožíval těžké dětství.
 • Strasti, které zažil, ho pronásledovaly po celý život.
 • Vypráví se, že často upadal do truch­livých nálad, chorobně se bál bouřky a také koček.
 • Vláda Braniborů zemi rozvrátila.
 • Nepřátelská voj­ska ji drancovala a plenila nevýslovným způsobem.
 • Morava byla odtržena a upadla pod vládu Rudolfa Habsburského.
 • Zemi postihl i strašný hladomor.
 • Žalostný stav království nakonec přiměl část šlech­ty, aby svého krále ze zajetí vykoupila.

Vrchol moci Přemyslovců
 
 
  • Václav II. (1283 - 1305) nastoupil na trůn jako dvanáctiletý.
  • Ve skutečnosti však za něj dál vládl jeho poručník, český šlechtic Záviš z Falkenštej­na, který se oženil s Václavovou matkou Kunhu­tou.
  • Zpočátku si mladý král s poručníkem dobře rozuměl, ale za čas na něj zanevřel.
  • Pražský bis­kup a strana odpůrců pánů z Růže králi tvrdili, že se Falkenštejn chce zmocnit českého trůnu.
  • Vác­lav dal Záviše uvěznit, to však vyvolalo vzpouru Vítkovců.
  • Královské vojsko povstání tvrdě potla­čilo a Záviš skončil na popravišti.
  • Václav se nikdy nestal velkým válečníkem jako jeho otec.
  • Byl však mnohem uvážlivější a prozíravější.
  • Dokonce se oženil s dcerou Rudolfa, ně­kdejšího nepřítele Přemyslovců.
  • Při jejich svatbě a korunovaci královny teklo v Praze z kašen víno.
  • Za Václava dosáhla sláva českého království vrcholu.
  • V zemi nastal opět blahobyt.
  • Ze stříbra z nově objevených žil v Kutné Hoře dal král razit proslulé pražské groše, peníze ceněné v celé Ev­ropě.

 

 

 • České hornictví mělo tehdy skvělý zvuk.
 • Na příkaz krále byl vypracován latinsky psaný horní zákon Ius regale montanorum (1300).
 • Brzy byl pře­ložen do češtiny a do němčiny a uznáván po celé střední Evropě.
 • Václav se pokusil dokonce o založení uni­verzity.
 • Připravoval vydání zemského zákoníku, avšak pro odpor šlechty, která v tom viděla ome­zení svých práv, neuspěl.
 • Po brzké smrti své první ženy se Václav oženil s polskou princeznou Eliškou Rejčkou.
 • Nedlouho nato ho hnězdenský arcibiskup korunoval pol­ským králem.
 • O rok později, po vymření uherské dynastie Arpádovců, získal Václav pro svého syna ještě korunu uherskou.
 • Přemyslovci tak vládli tře­mi korunami - českou, polskou a uherskou.
 • Nebývalý vzestup přemyslovské moci znovu spojil všechny jejich nepřátele.
 • K papeži a římské­mu králi Albrechtu I. Habsburskému se přidala i uherská šlechta, která se nemohla smířit s českou vládou.
 • Václav přitáhl s vojskem synovi na po­moc, ale nakonec jej i s uherskými korunovačními klenoty raději odvedl zpět do Čech.
 • Zatím nepřátel­ské vojsko v čele s římským králem Albrechtem I. oblehlo českou „pokladnici" - Kutnou Horu.
 • Tehdy se ukázalo, jak dobře se Václav dokázal poučit z otcových chyb.
 • S českými pány vycházel po dobrém, nebál se s nimi podělit o nejvyšší moc v zemi.
 • Když pak nepřátelé zaútočili na české krá­lovství, stála šlechta pevně při svém králi a cizí vojsko bylo odraženo.
 • Krátce nato však král Vác­lav II. náhle zemřel.

Vymření rodu Přemyslovců
 
 
 • Václavovu nástupci na trůně, jeho synovi Vác­lavu III. (1305 - 1306), nebylo ještě ani 16 let.
 • Ne­přátel však měl mnoho a bylo jasné, že si své po­stavení bude muset obhájit s mečem v ruce.
 • Václav brzy pochopil, že všechny své země neudrží.
 • Vzdal se proto koruny uherské a vydal se na válečnou výpravu proti odbojným polským šlechticům.
 • Cestou, při zastávce v Olomouci, byl neznámým mužem zavražděn.
 • Tak po meči vy­mřel slavný rod Přemyslovců, který panoval v Čechách po více než 400 let.
 
 
 
Shrnutí:
 
 • Přemysl Otakar II. se utkal roku 1278 s římským králem Rudolfem Habsburským v bitvě na Moravském poli, české vojsko bylo poraže­no a Přemysl v boji padl.
 • Jeho sedmiletý syn Václav se vlády ujmout nemohl, a tak se trůnu chtěl zmocnit Václavův strýc Ota Braniborský, který ho nechal uvěznit. Pro český stát nastaly zlé časy. Oddíly Oty Braniborského drancovaly Čechy. V zemi vypukl hladomor. To nakonec přimělo část šlech­ty, aby krále ze zajetí vykoupila.
 • Václav II. (1283 - 1305) nastoupil na trůn jako dvanáctiletý. Ve skutečnosti za něj vládl Záviš z Falkenštej­na, kterého však Václav nechal později uvěznit a popravit. Za Václava II. v zemi nastal opět blahobyt. Oženil s polskou princeznou Eliškou Rejčkou a byl korunován polským králem, později získal také korunu uherskou. Přemyslovci tak vládli tře­mi korunami - českou, polskou a uherskou.
 • Václavův syn - Vác­lav III. (1305 - 1306) se ujal vlády v 16 letech. Vzdal se koruny uherské a vydal se na válečnou výpravu proti polským šlechticům. Při zastávce v Olomouci byl však neznámým mužem zavražděn. Tak vymřel po meči rod Přemyslovců, který panoval v Čechách po více než 400 let.
 
 Pixel1