Velkomoravská říše

foto

Co musíte znát?

Nová společnost
 
 
 • Údolí řek Moravy a Dyje patří k nejúrodnějším oblastem našeho území.
 • Slovanské kmeny, které se zde usadily, se proto mohly rychle rozvíjet.
 • Jejich zemědělství dosáhlo takové úrovně, že stačilo uživit nejen rolníky, ale i ty, kteří se začali věnovat ře­meslu.
 • Také řemeslná výroba se zdokonalovala, ře­meslníci se zaměřili vždy na určité odvětví - spe­cializovali se.
 • Dělba práce mezi zemědělstvím a ře­meslem i jeho specializace vedly k větší potřebě výrobky směňovat.
 • Tak se začal rozšiřovat ob­chod.
 • Nešlo jen o směnu místní, v jejímž rámci směňovali mezi sebou řemeslníci a zemědělci to, co sami vyrobili, ale také o obchod dálkový.
 • Dunaj se stal obchodní tepnou, po níž přiváželi cizí kupci na jižní Moravu přepychové předměty (šperky ne­bo suroviny k jejich výrobě, drahé látky, honosné zbraně) a sůl.
 • Úspěšně se rozvíjející výroba a smě­na měly své důsledky. Jedním z nich bylo shro­mažďování majetku.
 • Dalším pak sjednocování roztříštěných kmenů, které podnítila nutnost účinněji bránit vytvářející se bohatství proti případným útočníkům zvenčí.
 
 • Počátkem 9. století se území už tehdy nazývané Morava nacházelo pod vládou je­diného panovníka.
 • Tak vznikl první stát západních Slovanů, Velkomoravská říše.
 
 • Název Velká Morava poprvé použil byzantský císař a historik Konstantin VII. Porfyrogennetos.
 • Termín Velká Morava je zde použit ve smyslu období, kdy vládl kníže Svatopluk (období největšího územního rozmachu - 870-894).
 • Termínem Stará Morava je zde míněna celá etapa (833-906).

 


 • Pozvolna se měnilo i složení společnosti.
 • Ze sta­rých písemností se dozvídáme, že v 9. století žili na Moravě na jedné straně „bohatí a urození', na dru­hé straně „ ubozí " („chudí ").
 • Mezi ty první patřil bezesporu kníže (býval někdy titulován i jako král) a jeho velmoži.
 • Kníže vlastnil statky, na nichž se otroci a nevolníci („ ubozí ") starali o zajištění po­třeb panovnického dvora.
 • To znamená nejen sa­motného knížete a jeho rodiny, ale i těch, co je obklopovali: vojenské družiny, velmožů a také je­jich služebnictva.
 • Statky byly základem bohatství, které se zvětšovalo podílem na kořisti z válečných výprav.
 • Většinu obyvatelstva tvořili svobodní, ale neuro­zení rolníci.
 • Měli právo účastnit se lidových shromáždění i válečných tažení, z nichž jim připadla část kořisti. Museli však také sloužit panovníkovi.
 • Stavěli a udržovali hradiště a cesty, odváděli část úrody ze svých malých hospodářství.
 • Postupně by­li na knížeti stale více závislí, stávali se poddanými.
 • Později kníže uděloval svým velmožům do držení jednotlivá panství už s poddanými.

Mojmírova dynastie
 
 
 • Prvním známým vládcem Velkomoravské říše byl kníže Mojmír, podle něhož se moravský panov­nický rod nazývá Mojmírovci.
 • Jeho velkým soupe­řem byl kníže Pribina, vládce nitranského knížectví na západním Slovensku.
 • V roce 833 proti němu Mojmír uspořádal vojenské tažení.
 • Pribinu z Nitry vyhnal a jeho území připojil ke své říši.
 
 • Nitranský kníže Pribina nechal jako první slovanský vůdce vystavět křesťanský kostel. Není však jisté, zda v této době byl už sám pokřtěn.
 • Pribina odešel do Panónie, kde později přijal křesťanství a pod ochranou Franků založil knížectví u Balatonu.
 
 
 • V té době byla Morava závislá na východofranské říši, která usilovala o podmanění území západních Slovanů.
 • Kníže Mojmír uznával svrchovanost krá­le Ludvíka Němce a platil mu tribut (poplatek, kte­rým si vlastně vykupoval, aby jeho země nebyla napadena a vydrancována).
 • Odvádění tributů bylo v období středověku běžné – jestliže chtěl panovník některého menšího státu uchránit bez boje svou zemi před útoky státu silnějšího – poplatky byly odváděny pravidelně každý rok v naturáliích (např. dobytek) nebo v penězích – na jejich výši se oba panovníci dohodli.

 • Po Mojmírově smrti pomohl Ludvík Němec na moravský trůn jeho sy­novci Rastislavovi (vládl 846-870).
 • Ten se však brzy pokusil závislosti zbavit.
 • Frankové proto vy­táhli několikrát proti Moravanům, ale byli vždy poraženi.
 • Rastislav uhájil samostatnost své říše.
 • Dobře si však uvědomoval, že její nezávislost neo­hrožují jen franští bojovníci.
 • Velkomoravská knížata už byla křesťany, ale lid zůstával pohanský.
 • To byla příležitost pro duchov­ní z východofranské říše.
 • Přicházeli sem šířit křes­ťanskou víru s tím, že nově pokřtěná území podřídí biskupství v Pasově, které bylo Moravě nejblíže.
 • Rastislav se obával, že jeho země tak bude cír­kevně připoutána k říši a toho využijí franští králo­vé k jejímu ovládnutí.
 • Proto vykázal franské du­chovní z Moravy a požádal přímo papeže, aby sem vyslal misionáře a zřídil tu samostatné biskupství.
 • V Římě mu však nevyhověli, a tak se obrátil do Byzance.
 • U císaře Michaéla III. našel pochopení.
 • Na Moravu byli vysláni Konstantin a Metoděj.
 
 
Shrnutí:
 
 • V 9. století vznikl na našem území první slovanský státní celek – Velkomoravská říše.
 • Prvním vládcem byl kníže Mojmír I. (vládl 830-846).
 • Jeho velkým soupe­řem byl kníže Pribina, vládce nitranského knížectví.
 • Mojmír Pribinu z Nitry vyhnal a jeho území připojil ke své říši.
 • Velká Morava byla však závislá na východofranské říši, která usilovala o její podmanění.
 • Kníže Mojmír si musel mír vykoupit, a tak platil Ludvíku Němcovi tribut (poplatek = daň z míru).
 • Po Mojmírovi vládl Rastislav (846-870), který se snažil závislosti na franské říši zbavit.
 • Několikrát úspěšně odrazil útoky franských vojsk a nakonec ze země vyhnal také kněží, kteří kázali latinsky a většina prostých lidí jim nerozuměla.
 • Aby se zbavil závislosti na franské říši, vypravil poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání církevní mise, která by šířila křesťanství slovanskou řečí a zřídila na Velké Moravě samostatné biskupství.
 • Výsledkem jednání byl roku 863 příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje.

 

 foto2