Stoletá válka

foto

Co musíte znát?

FRANCIE PROTI ANGLII - POČÁTEK KONFLIKTU
 
 
 • Anglii ovládl Vilém Dobyvatel (1066), vévoda z fran­couzské Normandie.
 • Svého vítězství nový anglic­ký král dokonale využil.
 • Zmocnil se veškeré půdy a dal sepsat její přesný soupis. 
 • Teprve pak přidělil její část jako léno svým baro­nům a rytířům.
 • Baroni museli králi odvádět přes­ně stanovené daně (podle přidělené půdy) a věrně mu sloužit, jinak mohli o svá léna přijít.
 • Nad krá­lovstvím, rozděleným do hrabství, bděli královi úředníci - šerifové.
 • Zcela jinak vypadala v té době situace ve Francii.­
 • Zde se po pádu Karlovců stal francouzským králem Hugo Kapet (987 - 996).
 • Zprvu ovládal jen nevelké území kolem Paříže.
 • Ostatní velmoži sice uznávali Kapetovce za své krále a lenní pány, mno­zí z hrabat a vévodů však měli více půdy i moci než panovník a počínali si zcela samostatně.
 • Mezi nej­mocnější patřili právě normandští vévodové - Vi­lém Dobyvatel a jeho nástupci - angličtí králové.
 • Postupně však moc rodu Kapetovců sílila a fran­couzští králové se snažili prosadit i za hranicemi své domény.
 • Cestu jim však zkřížila Anglie.

Kapetovci a Plantageneti
 
 
 • Situace, kdy angličtí králové ovládali část území Francie - zde byli formálně vazaly francouzských králů - vyvolávala mezi Anglií a Francií třenice, které nejednou přerostly do válečných střetů.
 • Roku 1154 se stal anglickým králem Jindřich II. z nové dynastie Plantagenetů [plentežnytů], který zdědil rozsáhlé panství ve Francii.
 • Byl to rázný panovník, toužící po pevné vládě i válečné slávě.
 • Nejprve upevnil svou pozici v Anglii a omezil vliv šlechty.
 • Pak se rozhodl, že si plně podřídí í církev.
 • Prosadil, aby se jeho oblíbený druh Thomas Becket stal arcibiskupem v Canterbury.
 • Becket, který v té době byl Jindřichovým kancléřem. 
 • Když se stal arci­biskupem, zcela se změnil.
 • Svůj úřad bral velmi vážně, chápal jej jako službu Bohu.
 • Žil ctnostným životem a začal prosazovat nezávislost církve na králi.
 • Konflikt obou mužů skončil tragicky: králi oddaní baroni nepohodlného arcibiskupa zavraždili.
 • Jindřich se poté musel kát, aby nebyl vyobcován z církve.
 • Becketa pak prohlásila církev za světce.
 • Jindřich II. stejně důrazně hájil své zájmy i ve Francii.
 • Využil rozvodu francouzského krále s Eleonorou Akvitánskou, dědičkou rozsáhlého území na jihozápadě Francie, a sám se s ní oženil.
 • Spolu se svým panstvím v Normandii rázem ovlá­dal celou západní polovinu Francie.
 • Vlastnil tak větší území než jeho lenní pan francouzský král.
 • Vláda Kapetovců tím byla ohrožena.
 • Válka, která vypukla, trvala s přestávkami dlouhá léta.

Oslabení Anglie
 
 
 • Nečekanou ránu zasadili anglickému Jindřicho­vi jeho vlastní synové.
 • Ti se v boji o nástupnictví na anglický trůn neváhali spojit s francouzským králem.
 • Po Jindřichově smrti autorita anglického panovníka velmi poklesla.
 • Richard I. zvaný Lvi srdce (1189 - 1199) byl sice opěvovaným hrdinou křížové výpravy, ale na zpáteční cestě ho zajali v Německu a z vězení ho propustili až po letech za velké výkupné.
 • V zemi zatím panoval jeho bratr Jan zvaný Bezzemek (1199 - 1216).
 • Za jeho vlády, která nakonec vedla až ke vzpouře šlechty, měl působit legendami opěvovaný hrdina Robin Hood.
 • Zároveň Plantagenetům vyrostl velmi nebezpečný soupeř, schopný francouzský král Filip August (1180 - 1223).
 • Tomu se podařilo dosáhnout v boji s Anglií významných úspěchů.
 • Za Jana Bezzemka ztratili Angličané téměř všechny državy ve Fran­cii s výjimkou úzkého pásu západního pobřeží při Atlantiku.
 • V rozhodující bitvě u Bouvines (1214) totiž Filip II. porazil drtivě Angličany i s je­jich spojenci (včetně císaře).

Magna charta
 
 
 • Ztráty území ve Francii vyvolaly silnou ne­voli anglických baronů.
 • Zatímco panovačného Jindřicha se báli, nehodlali snášet svévoli jeho poraženého syna.
 • Roku 1215 proti králi Janovi povstali, zajali ho a donutili podepsat Velkou listinu svobod (latinsky Magna charta libertatum).
 • Tento dokument omezil královskou moc a šlechtě i některým městům zajistil řadu výsad.
 • Potvrdil také už dříve existující Velkou královskou radu, v níž zasedali nejvýznamněj­ší šlechtici a církevní hodnostáři.
 • Jejím právem bylo dohlížet na královskou vládu.
 • Tato rada se stala zárodkem pozdějšího parlamentu.
 • Po smrti Jana Bezzemka se o anglickou koru­nu začal ucházet sám francouzský král Filip II.
 • Angličtí baroni však dali raději přednost Janovu synovi Jindřichu III. (1216 - 1272), kterému bylo teprve 9 let.
 • Šlechta si libovala, že bude vládnout místo něj.
 • To pro ni bylo výhodnější než pevná vláda francouzského Filipa.

 

 


ANGLIE PROTI FRANCII - STOLETÁ VÁLKA
 
 
 • Filip August dosáhl velkých úspěchů, když se zmocnil většiny anglického panství ve Francii a upevnil královskou moc.
 • Jeho nástupci - přede­vším Filip IV. Sličný (1285 - 1314) - si vedli stejně zdatně.
 • Král Filip IV. vedl řadu úspěšných válek i diplomatických jednání a rozšířil svou přímou vládu na většinu území Francie.
 • Jeho vliv se ne­zmenšil ani poté, co začal svolávat generální sta­vy - středověkou obdobu parlamentu.
 • Zasedali v nich volení zástupci stavů, tedy těch skupin obyvatelstva, které měly právo podílet se na sprá­vě státu: šlechty, církve a královských měst.
 • Ge­nerální stavy krále neomezovaly, spíše mu pomá­haly.
 • Postavily se například na stranu Filipa IV. v jeho zápase s církví, kterou chtěl král zdanit.
 • Po dočasném oslabení si své postavení upevnili také angličtí králové.
 • Bylo to především zásluhou obranné politiky Eduarda (1272 - 1307), který se jako první pokusil dobýt celé Britské ostrovy.
 • Připojením keltského Walesu a výboji do Skotska zaměstnal šlechtu, která pak méně zasa­hovala do vlastních záležitostí krále.
 • Také v Anglii na základě Velké rady vzniklo stavovské zastupi­telstvo - parlament.
 • Už ve 14. století se rozdělil na dvě komory: horní sněmovnu lordů (zde zasedali baroni a vysocí církevní hodnostáři) a dolní sně­movnu, tvořenou volenými zástupci jednotlivých hrabství (rytíři) a královských měst.

Zahájení stoleté války
 
 
 • Počátkem 14. století byla Francie nejmocnějším státem západní Evropy.
 • Na jejím území se však stále nacházely menší anglické državy, kterých se Angličané za žádnou cenu nehodlali vzdát.
 • An­glie navíc projevovala značný zájem o hrabství Flandry, dosud volně připojené k francouzskému království.
 • Flandry byly velmi bohatou zemí s roz­vinutou výrobou sukna.
 • Hlavní surovina - vlna - se sem dovážela z Anglie, kde se hojně chovaly
 • Roku 1337 zahájil anglický král Eduard III. (vládl 1327-1377) bojem o Flandry válku s Fran­cií jejíhož konce se neměl dožít nikdo ze současníků.
 • Trvala přes sto let (odtud stoletá válka) a vítězství se střídavě přiklánělo k oběma znepřáteleným stranám.
 • Velkou zásluhu na počátečních vítězstvích Anglie měli proslulí lučištníci.
 • Ti smetli výkvět francouzského rytířstva v bitvě u Kresčaku (francouzsky Crécy) roku 1346.
 • Zahynul v ní i český král Jan Lucemburský.
 • I další boje se odehrávaly ve Francii, jejíž území značně pustošily.
 • Proto tu vzniklo velké rolnické povstání a také lidové bouře v Paříži.
 • Jen s obtížemi čelil francouzský král a šlechta všem problémům.
 • Poté však Francouzi změnili taktiku boje a začali slavit úspěchy.
 • Velkým bitvám, v nichž Angličané dříve s převahou vítězili, se Francouzi vyhýbali.
 • Uzavře­li se v nedobytných hradech a za hradbami měst a podnikali odtud drobné výpady.
 • Francouzské vojsko postupně vytlačovalo Angličany, až boje načas utichly.
 • Přispěla k tomu i epidemie moru.

Jana z Arku a konec stoleté války
 
 
 • Po neúspěchu ve válce se Anglie musela potý­kat s řadou potíží. I ji postihlo rolnické povstání (1381), které nabylo velkého rozsahu.
 • Roku 1399 vystřídal na trůně dynastii Plantagenetů spříz­něný rod Lancasterů [lenkestrů].
 • Jeho postavení bylo zpočátku nepevné, proto se Jindřich V. (vlá­dl 1413 - 1422) pokusil získat vážnost obnovením války ve Francii.
 • Anglické vojsko hned po vylo­dění zvítězilo u Azincourtu (1415) a rychle ovládlo celý sever Francie včetně Paříže.
 • V této těžké době se obrany země chopil prostý lid v čele se statečnou Janou z Arku (Jane d'Arc [žan dark]).
 • V čele vojska odrazila Angličany od měs­ta Orléans (1429), které obléhali, a dobyla staré korunovační město Remeš.
 • Zde se pak nechal korunovat Karel VII. (1422 - 1461), právoplatný dědic trůnu, francouzským králem.
 • Brzy na to se však Jana dostala do zajetí Angličanů a byla upá­lena jako čarodějnice (1431).
 • Angličané doufali, že tím odpor Francouzů zlomí.
 • Upálená hrdinka se však stala symbolem boje proti Anglii.
 • Následo­val jeden francouzský úspěch za druhým.
 • Fran­couzský král, aby mohl dát všechny síly do boje s Angličany, musel uzavřít smír se svými domácí­mi protivníky.
 • Za dlouhých bojů, kdy byla králov­ská moc oslabena, vzrostla síla mnoha šlechticů.
 • K nejmocnějším patřili především královi pří­buzní, mocní burgundští vévodové.
 • Teprve když francouzský král s burgundským vévodou Fili­pem dosáhl smíření (musel souhlasit s jeho vládou v bohatém Nizozemí) a reorganizoval armádu, ví­tězství Francie už nestálo nic v cestě.
 • Když roku 1453 stoletá válka definitivně skončila, zůstalo Angličanům na kontinentě jediné město - přístav Calais [kalé].
 • Francie opět patřila k nejmocnějším státům Evropy.
 
 foto