Stěhování národů - Germáni

foto

Co musíte znát?

Barbaři a Řím
 
 
 • Po celá staletí se soudilo, že viníky pádu římské říše byli barbaři, kteří ji napadali a drancovali.
 • Výrazem barbarus označovali Římané cizince neřím­ského původu, hanlivý nádech získalo toto slovo až později, když barbarské kmeny několikrát vy­drancovaly Řím.
 • Barbaři svůj podíl na zániku západořímské říše bezesporu měli.
 • Spočíval však pouze v tom, že svými nájezdy přispěli k rychlejší­mu konci už beztak rozvráceného impéria.
 • Na jeho území si pak Germáni začali budovat svá králov­ství.
 • Znovu obdělali pole, která zpustla v posled­ních desetiletích císařství v důsledku nedostatku otroků.
 • Obnovené zemědělství dalo směr budoucí­mu vývoji Evropy.
 • Ve středověku se naprostá vět­šina obyvatelstva zabývala právě zemědělstvím a žila na venkově.
 • Kdo byl tedy ve Starověku označován jako barbar? Jakého člověka tak můžeme označit dnes?
 • Kdy tedy zanikla Západořímská říše? (476)

Staří Germáni
 
 
 • Na pomezí římské říše sídlily kmeny Galů (Keltů) a Germánů, později se tu objevili ještě Slo­vané.
 • Většinu Galů si však už dříve podrobili Ří­mané.
 • V době stěhování národů ovlivnili osudy říše i celé Evropy nejprve Germáni a později Slo­vané.

 • Základním zdrojem obživy Germánů bylo země­dělství.
 • Pěstovali obilí a chovali dobytek.
 • Svá pole však dokázali obdělávat jen nedokonale, takže po několika letech se výnosy začaly rychle snižovat.
 • Kromě toho narůstal počet obyvatel v kmeni.
 • Proto bylo třeba hledat novou půdu a také pastviny pro dobytek.
 • Úrodná půda se dala získat pracným mý­cením hlubokých lesů.
 • Později však barbaři zjistili, ze je snazší zaútočit na méně chráněná uzemí řím­ské říše.
 • Tam ležely pustnoucí pozemky i bohatá kořist.
 • Římští otroci a kolóni navíc často vítali bar­bary jako své osvoboditele.
 • To vše vedlo barbarské národy k výbojům a stěhování.
 • Po roce 375 je k tomu nutily i nájezdy kočovných Hunů, kteří vtrhli z východu do Evropy.

 

 


 • Válka nabyla v životě germánských kmenů stej­né důležitosti jako zemědělství.
 • Rolník se stal zároveň bojovníkem.
 • To změnilo i vztahy uvnitř kmene.
 • Slovo bojovníka získávalo stále větší váhu. V
 • šich­ni svobodní (zemědělci-bojovníci) teď měli právo i povinnost účastnit se kmenového shromáždění. T
 • o rozhodovalo o závažných otázkách života kmene (například zda vést válku či uzavřít mír) a volilo do čela vojska náčelníka.
 • Po skončení válečného taže­ní zpočátku náčelník svoji funkci skládal.
 • Bojovalo se však stale častěji.
 • Náčelník se proto obklopil družinou bojovníků, kteří přestali obdělávat pole a věnovali se pouze válečnému řemeslu.
 • Byli proto k boji lépe vycvičeni a stale pohotoví k obraně i výbojům.
 • Náčelník je odměňoval z válečné kořisti, již uloupili na cizím území, a živil z dávek, které museli odvádět ostatní členové kmene jako projev vděčnosti za ochranu proti nepříteli.

 • Časem začal být boj považován za důstojnější zaměstnání než práce na poli.
 • Nejlepší bojovníci kmene získali výjimečné postavení a větší podíl na kořisti.
 • Také náčelníci rychle bohatli a strhávali na sebe důležité pravomoci.
 • Z pouhých vojenských vůdců, jejichž působnost dříve končila s uzavřením míru, se pozvolna měnili ve skutečné vládce.
 • Ozna­čovali se jako králové.
 • Rozhodovali už nejen o vo­jenských, ale i o dalších záležitostech života kme­ne.
 • Vláda se začala dědit z otce na syna.

Barbarská království
 
 
 • Pro zvýšení bojeschopnosti se germánské kme­ny začaly spojovat do kmenových svazů, v jejichž čele stanuli nejschopnější náčelníci. Kmenové sva­zy germánských Gótů, Vandalů, Langobardů nebo Burgundů pak táhly Evropou křížem krážem.
 • Poz­ději se začaly usazovat na území bývalé římské říše a vytvářet zde svá království.
 • Byla jich celá řada.
 • Říše Visigótů v jižní Galii (dnešní Francii) a na Py­renejském poloostrově nebo říše Ostrogótů a pak Langobardů v severní Itálii, království Vandalů v severní Africe a další.
 • Všechny existovaly jen dočasně - pár desítek let či jedno, dvě století a pak zanikly ve víru velkých změn a válečného chaosu své doby.
 • Jen jedno království přetrvalo a postupně pohltilo méně odolné okolní státečky a kmenová území.
 • Byla to říše Franků.

 

 


EVROPA po roce 500 = kmenové svazy germánských kmenů

 • Říše gótů = a) Říše Vizigótů = dnešní Španělsko + jižní Francie + b) Říše Ostrogótů = dnešní Itálie
 • Vandalové = severní Afrika
 • Langobardi = dnešní Německo, Rakousko i naše území
 • Říše Franků = dnešní Francie
 
 
Shrnutí:
 
 • Výrazem barbarus označovali Římané cizince neřím­ského původu.
 • Ve 4. století se rozpadající západořímská říše zhroutila pod náporem germánských kmenů, které během „stěhování národů" křižovaly Evropou a hledaly nová sídliště.
 • Germáni si na jejím území založili tzv. barbarské říše, které však neměly dlouhé trvání (např. Vizigóti, Ostrogóti, Langobardi, Vandalové, Frankové…).
 
 
foto2