Přemyslovské Čechy

foto

Co musíte znát?

 • Po smrti Boleslava II. (999) se postavení čes­kého státu značně zhoršilo a do jeho záležitostí začali zasahovat cizí panovníci.
 • Tehdy dosadil pol­ský kníže Boleslav Chrabrý na český trůn jakéhosi záhadného příbuzného Přemyslovců Vladivoje (vládl 1002-1003).
 • Ten chtěl upevnit svoje pos­tavení a proto si nechal na vlastní žádost udělit Če­chy v léno od německého krále.
 • Tím začlenil český stát do Svaté říše římské a vytvořil tak příklad do budoucnosti.

 • Teprve knížeti Oldřichovi (vládl 1012-1035) se podařilo znovu posílit knížecí moc.
 • Dobyl Moravu, která dočasně náležela k Polsku, a s konečnou plat­ností ji připojil k českému knížectví.

  • Jeho syn Břetis­lav I. (vládl 1035-1055) byl nejen schopným vlád­cem, ale i udatným válečníkem.
  • Brzy po svém nastoupeni na trůn se rozhodl podniknout válečnou výpravu proti Polákům, kteří dobyli Slezsko a Krakovsko, jež od dob Boleslava II. patřily k českému státu.
  • Roku 1039 uspořádal velké tažení.
  • Pronikl až do sídelního Hnězdna, kde byl pohřben svatý Voj­těch.
  • Ukořistil zde uložené ostatky a přenesl je do Prahy.
  • Češi se tak přihlásili k odkazu svého bisku­pa, kterého před lety vyhnali s nepochopením do ciziny.
  • Rostoucí moc českého knížete znepokojila významného německého krále Jindřicha III.
  • Proto uspořádal do Čech dvě velké výpravy.
  • První se Břetislavovi podařilo odrazit.
  • Druhou ho však král přinutil složit vazalský slib věrnosti a přijmout od něj Čechy a Moravu jako říšské léno.

 


Vratislav II., první český král
 
 
 • Z Břetislavových synů byl nejschopnější druho­rozený Vratislav (vládl 1061-1092).
 • Svým dvěma bratrům vymezil údělná knížectví v Olomouci a Brně, nejmladší Jaromír byl předurčen pro církevní dráhu.
 • Když se později stal (pod jménem Gebhart) pražským biskupem, měl se svým kníže­cím bratrem neustale spory.
 • Vratislav II. se nažil omezit jeho vzrůstající biskupskou moc, proto za­ložil v Olomouci další biskupství a na Vyšehradě novou kapitulu (sbor kněží při kostele).
 • Na Vy­šehradě také jako jediný z přemyslovských knížat sídlil.
 • V té době začal zřejmě vznikat soubor po­věstí o prvních Přemyslovcích, v nichž Vyšehrad dostal významnou, ale skutečnosti neodpovídající úlohu jako nejstarší sídlo bájných Přemyslovců (využil jich ve své kronice Kosmas).
 • Vratislav byl účastníkem nelítostného boje mezi císařem Jindřichem IV. a papežem.
 • Ve sporu hájil císařovu stranu.
 • Odměnou za to mu Jindřich IV. udělil královský titul, který papež samozřejmě nepotvrdil.
 • Přesto byl Vratislav II. roku 1086 v Praze slavnostně korunován prvním českým králem.

 • Po Vratislavově smrti, napsal později Kosmas, opustila bohyně spravedlnosti Čechy.
 • Obvyklé právo nejstaršího Přemyslovce na vládu bylo poru­šeno.
 • Panovníci byli sesazováni spiklenci nebo rovnou zákeřně vražděni.
 • Země byla sužována roz­broji.
 • Zároveň se oslabilo její postavení v poměru k říši a němečtí králové dostali příležitost zasaho­vat do dění v Čechách.
 • Teprve Soběslav I. (vládl 1125-1140), nejmladší syn krále Vratislava II., se pokusil tyto neutěšené poměry změnit.
 • Roku 1126 se vypravil německý král Lothar III. s vojskem do Čech, aby zde prosa­dil svého kandidáta na knížecí stolec.
 • Soběslav mu však vytáhl vstříc s nejvýznamnějšími velmoži.
 • Němci byli poraženi v bitvě u Chlumce (1126) a kníže nabídl Lotharovi jednání.
 • Na počest tohoto slavného vítězství byla vysvěcena románská rotun­da na hoře Řípu.

 • České knížectví zůstávalo nadále lénem Svaté říše římské, ale němečtí králové - císaři už do jeho záležitostí nezasahovali.
 • Svá práva většinou ome­zovali na potvrzení v Čechách nastolených knížat.
 • Ti schopnější z českých panovníků pak dokázali stávajícího vztahu k říši využít ve svůj prospěch.
 • Vladislav II. (vládl 1140-1176) se stal blízkým spojencem proslulého císaře Friedricha Barbaros­sy, který se usilovně snažil ovládnout Itálii.
 • Kníže mu při tom vydatně pomáhal.
 • Čeští bojovníci se nejednou vyznamenali, zvláště pak při obléhání Milána.
 • Když se město vzdalo, konala se slavnost­ní mše, při které byl Vladislav II. roku 1158 koruno­ván na českého krále.
 
 • Za vlády Vladislava byl postaven první pražský kamenný most přes Vltavu. Stavba trvala 14 let, byla dokončena v roce 1172. Most stál na 20 pilířích, byl 514m dlouhý a 7m široký. Vladislav jej nazval po své manželce Juditě, která stavbu finančně pod­porovala. Most sloužil 170 let. V únoru roku 1342 ho poničila povodeň, a proto musel být zbořen. Dalších 15 let ho nahrazoval most dřevěný. Teprve za Karla IV. byl postaven nový kamenný most, který slouží dodnes.

 • Na konci 12. století dochází v českém knížectví k celkovému uklidnění.
 • Po bo­jích uvnitř přemyslovského rodu se moci chopili dva Vladislavovi synové.
 • Jedním z nich byl Přemysl, pozdější král Přemysl Otakar I.
 • Přes počáteční spory se bratři dokázali dohodnout na rozdělení moci ve státě.
 • Přemysl panoval od roku 1197 jako český kníže v Čechách.
 • Jeho bratr Vladislav Jindřich se ujal vlády na Moravě a sjednotil ji.
 • Vládce sjednocené Moravy měl titul markrabě.
 
 Pixel3