Nástup Lucemburků

foto

Co musíte znát?

 • Po smrti Václava v roce 1306 zůstal český trůn opuštěn a bez mužského dědice.
 • Žádný z uchazečů o královský titul si však nezískal pod­poru většiny českých pánů.
 • A tak po čtyři roky panovaly v českém království zmatky a země i lid trpěly.
 • Nakonec byl některými českými šlechtici a církevními hodnostáři vybrán jako vhodný nástupce syn římského císaře Jindřicha VII. Jan Lucemburský.
 • Jeho nároky na český trůn měl podpořit sňatek se sestrou Václava III., Eliškou Přemyslovnou.

 • Janu Lucemburskému (1310 - 1346) bylo teprve 14 let, když si bral za ženu osmnáctile­tou Elišku.
 • Po svatbě se vydali manželé do Pra­ Nečekalo je tu však slavnostní uvítání, ale zavřené brány a nepřátelé na hradbách.
 • Tepr­ve když jim Eliščini spojenci násilím umožnili vstup do města, mohl být Jan Lucemburský korunován českým králem.
 • Jan Lucemburský byl spíše než rozvážným panovníkem statečným rytířem.
 • Mladíkovi, vychovanému na vznešeném francouzském dvoře, připadaly české poměry cizí, drsné a nezvyklé.
 • Chyběly mu vladařské zkušenosti a nedokázal se smířit s odporem české šlechty, jejíž sebevědomí po vymření přemyslovského rodu ještě vzrostlo.
 • A tak raději v království mnoho nepobýval.
 • Tou­lal se cizinou, navštěvoval panovnické dvory, vy­hledával války, turnaje a dobrodružství.
 • S Eliškou si příliš nerozuměli, jejich povahy i vychování byly velmi rozdílné.
 • Eliška snila o slávě českého království, jak ji zažila na dvoře svého otce, Jana však české záležitosti příliš ne­zajímaly.

 

 

 • Když se pak sama rozhodla zasáhnout do dění v zemi, Jan ji prakticky uvěznil na Mělní­ce a odebral jí děti.
 • Nakonec jejich prvorozeného synka Václava již v sedmi letech odvezl na fran­couzský královský dvůr.
 • Tady získal mladý kra­levic na tehdejší dobu neobvyklé vzdělání.
 • Ne­jenže se naučil číst a psát, ale i hovořit latinsky, francouzsky, italsky a německy.
 • Po svém kmotru, francouzském králi, přijal jméno Karel.
 • Častou nepřítomností svého panovníka čes­ké království velmi trpělo.
 • Šlechta si v zemi ved­la podle své libovůle.
 • Jan přijížděl jen občas - pro peníze za vybírané daně.
 • Aby získával stále nové a nové prostředky na své výpravy, neváhal zasta­vovat královské statky a hrady.
 • Jeho rytířské činy mu ovšem přinášely proslulost po celé Evropě a s ní rostla i sláva království.
 • Díky svému diploma­tickému umění dokázal český stát rozšířit i o další území - Chebsko, Horní Lužici a část Slezska.

Karel se vrací do Čech
 
 
 • Janův syn Karel se do vlasti vrátil po deseti letech jako sedmnáctiletý mladík.
 • S titulem markrabě moravský, který mu udělil jeho královský otec, se ujal správy země.
 • Našel ji ve velmi zu­boženém stavu.
 • Pražský hrad byl neobyvatelný, a tak musel zpočátku zůstat ve městě, v oby­čejném měšťanském domě.
 • Nesetkal se už ani s matkou, která mezitím zemřela.
 • Přes své mládí dokázal Karel brzy opět nastolit pořádek.
 • V jeho snahách ho podporovalo hlavně měšťanstvo a církev.
 • Dobrých vztahů s církví si Karel velmi cenil.
 • Podařilo se mu naplnit i dlouholetý sen českých panovníků - v Praze bylo zřízeno arcibiskupství (1344).
 • Církev v Čechách se tak vymanila ze zá­vislosti na Svaté říši římské.
 • Prvním českým ar­cibiskupem se stal Karlův moudrý přítel a rádce Arnošt z Pardubic.
 • Král Jan mezitím dál putoval po evropských bojištích i panovnických sídlech.
 • Vedl složitá diplomatická jednání s polským a uherským králem a především v říši.
 • Největšího úspěchu dosáhl, když roku 1346 prosadil zvolení svého syna Karla římsko-německým králem.

 • O pár týdnů později Jan Lucemburský, věren své pověsti rytíře, hrdinně zemřel.
 • Stalo se tak v bitvě u Kresčaku, kde bojoval jako spojenec francouzského krále proti Angličanům.
 • V té době byl již úplně slepý.
 • Do bitvy se vydal na oři uvázaném mezi koně dvou rytířů.
 • Ti jej měli na bojišti vést tak, aby měl nepřítele na dosah své­ho meče.
 • Když bylo zřejmé, že bitva je ztracena, vybízela Janova družina krále, aby ustoupil.
 • Ten se však se slovy „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ vrhl do nejprudší seče.
 • Po bitvě nalezli vítězní angličtí vojáci českého krále ještě s jiskřičkou života.
 • S velkou úctou jej přenesli do stanu anglického prince, kde zane­dlouho skonal.
 
 
Shrnutí:
 
 • Po smrti Václava III. zůstal český trůn po 4 roky opuštěn.
 • Nakonec byl českými šlechtici a církví vybrán jako nástupce syn římského císaře Jindřicha VII. Jan Lucemburský (1310-1346), který byl korunován českým králem.
 • Jeho ženou byla sestra Václava III. Eliška Přemyslovna.
 • Byl spíše rytířem, český stát rozšířil o nová území.
 • Janův syn Karel byl od malička vychováván na francouzském dvoře.
 • Do vlasti se vrátil jako sedmnáctiletý s titulem markrabě moravský a ujal se správy země.
 • Karel dokázal brzy nastolit v zemi pořádek.
 • Podařilo se mu roku 1344 v Praze zřídit arcibiskupství.
 • Prvním českým ar­cibiskupem se stal Karlův přítel a rádce Arnošt z Pardubic.
 • Roku 1346 umírá Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku, kde bojoval jako spojenec francouzského krále proti Angličanům v tzv. stoleté válce.

 

foto