Křesťanská Evropa

foto

Co musíte znát?

 
1) Pokřesťanštění Evropy
 
 
 • Křesťanství nevzniklo ve středověku, ale dávno před jeho počátkem, v době, kdy římská říše ještě stála na vrcholu svého rozmachu, když se pak o čtyři století později pod náporem barbarských kmenů zhroutila, byly už základy středověkého křesťanství pevně položeny.
 • Zásluhu na tom měli především římský císař Konstantin, který křesťanství v říši úředně povolil (313), a císař Theodosius, jenž je povýšil na jediné uznávané náboženství (380).
 • Století ato se křesťanství začalo ponenáhlu šířit i mezi Germány, jako jeden z prvních se nechal pokřtít franský král Chlodvík.

 • Staré pohanské zvyky; víra v duchy a kouzla, zaklínání nebo krevní msta, jež byly pro barbarské národy typické, byly běžné ješ­tě po několik století.
 • Před přijetím křesťanství byli Slované pohany – uctívali bůžky, kteří představovaly různé přírodní síly = mívali podobu pramenů, stromů, kamenů.
 • Lidé je prosili o důležité věci = úrodu, zdraví, déšť…
 • Bohem slunce a ochráncem úrody byl hlavní pohanský bůh – Svantovít.
 • Bleskům a hromu vládl Perun.
 • Bohyní jara byla Vesna.
 • Bohyní smrti a zimy byla Morana = (k ní se vázal magický obřad, který je spojen s koncem zimy a příchodem jara a někde se dodržuje dodnes).

 • Pozvolna se prosazující křesťanské náboženství se muselo přizpůsobit rodící se feudální společnos­ti.
 • Ta se v převážné míře skládala z rolníků, kteří žili v trvalé nejistotě způsobené obavami o hole živobytí.
 • Ohrožovaly je živelné pohromy, hlado­mory, nemoci i četné války.
 • Křesťanství jim nabíd­lo jednu základní jistotu: nad zmatky tohoto světa stojí všemocný a vševědoucí Bůh, který svět řídí po­dle svých záměrů.
 • Život i toho nejnuznějšího člo­věka dostal náhle smysl.
 • Všichni křesťané měli na­ději, že po strádání v pozemském životě budou odměněni věčnou blažeností po smrti.
 • Podmínkou k tomu bylo, že budou žít podle Božích přikázání obsažených v Bibli, především pak v Desateru.
 • Dodržování zásad křesťanského života posilovalo i přesvědčení o tom, že všechny spáchané hříchy Bůh nakonec vždy potrestá.

 

 
2) Církevní organizace
 
 
 • Církev byla chápána jako společenství všech křesťanů; spojovalo je stejné vyznání víry, vykonávali tytéž obřady.
 • Příslušníci církve se dělili na dvě velké skupiny: kněze a laiky, jen kněží směli vykonávat bohoslužby, udělovat svátosti a vyklá­dat slovo boží (kázat); všichni ostatní křesťané, ať prostí anebo vysoce urození, byli laiky.
 • Základní jednotkou církevní organizace se stala farnost v čele s farářem, který pečoval o věřící přináležející k jeho kostelu; křtil je, oddával, zpoví­dal je i doprovázel na poslední cestě.
 • Faráři byli podřízeni biskupům. Ti spravovali větší celky - diecéze.
 • Nad biskupy stáli ještě arcibiskupo­vé, kteří podléhali přímo papeži. Papežem začal být nazýván římský biskup, který získal v církvi nej­čelnější postavení.
 • Někteří křesťané se rozhodli žít v uzavřených společenstvích, v klášterech.
 • Mniši a jeptišky zde žili odloučeně od ostatních lidí, podřízeni přísným pravidlům mniš­ského života.
 • Postupem doby vzniklo mnoho cír­kevních řádů, jejichž činnost byla zaměřena na různé oblasti lidského života (školství, zeměděl­ství, ošetřování nemocných aj.).
 • V západní Evropě byl nejstarším z nich řád benediktinů, který založil roku 529 Benedikt z Nursie.
 • Jeho charakter vyjadřu­je zásada „Modli se a pracuj!“.
 • Prvním sídlem řádu byl klášter Monte Cassino (kasino) v Itálii.
 
 
Shrnutí:
 
 • Křesťanství vzniklo před počátkem středověku a mělo významnou roli v životě středověkého člověka.
 • Křesťané věřili v Boha a řídili se Desaterem božích přikázání.
 • Základem církevní organizace byla farnost v čele s farářem, který pečoval o věřící, křtil je, oddával, zpoví­dal je i doprovázel na poslední cestě.
 • Faráři byli podřízeni biskupům.
 • Ti spravovali větší celky - diecéze.
 • Nad biskupy stáli ještě arcibiskupo­vé, kteří podléhali přímo papeži.
 

3) Konstantinopolský patriarchát
 
 
 • Na samém počátku středověku se v křesťanském světě ustálila dvě církevní centra - Řím a Konstantinopol.
 • Obě byla sídlem vážených biskupů a tradič­ním sídelním místem římských císařů, oba bisku­pové se zprvu nacházeli pod císařskou ochranou, ale zároveň byli císařům podřízeni
 • V Byzanci se na tom nic nezměnilo ani později.
 • Konstantinopol­ský biskup - patriarcha - duchovně spravoval vel­kou říši, v níž měl světskou vládu pevně v rukou byzantský císař. Navíc si panovník osoboval právo mít rozhodující slovo také v církvi = v Byzanci se ujal takový řád, v němž nejvyšší moc státní a nej­vyšší moc církevní byly v rukou jedné osoby, panov­níka (césaropapismus).
 • Byzantský císař byl ochrán­cem patriarchy, kterého dosazoval a případně i od­volával.
 • Mohl také zasahovat do správy církve.
 • Svolával koncily (sněmy nejdůležitějších cír­kevních hodnostářů) a předsedal jim.
 • Uděloval po­žehnání v chrámu jako biskupové.
 • V podstatě však zůstával laikem. Nebylo mu dovoleno sloužit mše, ani udělovat svátosti.

4) Papežství
 
 • Postavení římského biskupa bylo odlišné.
 • Zápa­dořímská říše přestala existovat a s ní zanikla i císařská moc.
 • Na jejím bývalém území vzniklo několik zpočátku dost nepevných barbarských říší a římský biskup se snažil využít politické roztříště­nosti ve svůj prospěch.
 • Brzy se začal prosazovat jako představený celé církve a používat označení papež (papa znamená otec, ve smyslu otec všech věřících).
 • Své prvenství papežové zdůvodňovali tím, že jejich úřad zastával jako první apoštol Petr, kterého ustanovil do čela církve sám Kristus.
 • Proto jsou nadřazeni všem ostatním duchovním.
 • Přišli také s názorem, že svět má být řízen dvojí mocí, duchovní a světskou.
 • Později přidali ještě zásadu, že moc duchovní musí být moci světské nadřazena a panovnici jsou povinni poslouchat církev.
 
  • V roce 568 ovládli severní a střední Itálii ger­mánští Langobardi a v polovině 8. století ohrozili samotný Řím.
  • Papež se obrátil o pomoc do franské říše.
  • Král Pipin mu pomohl, a navíc papežství da­roval část území dobytého na Langobardech.
  • Tak vznikl církevní stát, nazývaný Patrimonium (dědic­tví) svatého Petra.
  • Jeho vládcem byl papež,  hlav­ním městem Řím.
  • Tím se však papeži zároveň dostali do područí franských králů.

 


 • Roku 843 se franská říše rozpadla. Papežství se tak naskytla šance vymanit se z vlivu světských panovníků a prosadit svoje nadřazené postavení nad celou církví.
 • Pokusil se o to jeden z nejvý­znamnějších středověkých papežů Mikuláš I., jeho protivníkem se stal patriarcha Fótios [fócios].
 • Pa­pež vlastně ani neměl pádný důvod, aby proti němu zasáhl.
 • Fótios dokonce uznával stejně jako jeho předchůdci prvenství Říma.
 • Přesto ho Mikuláš I. zbavil úřadu (zřejmě jen proto, aby dokázal svoji nadřazenost).
 • Fótios se však nehodlal vzdát, zvláště když se na jeho stranu postavil byzantský císař Michael III.
 • Energicky odmítl papežovo roz­hodnutí a poprvé v dějinách i svrchovanost papež­ství nad byzantskou církví.
 
 • Patriarcha nakonec ob­vinil papeže z kacířství (nesprávných křesťanských názorů).
 • Rozpoutal se ostrý zápas, jenž neměl pou­ze podobu slovních potyček.
 • Vedli ho i římští a byzantští duchovní, kteří soupeřili o to, kdo po­křtí dosud pohanské obyvatelstvo Bulharska a kdo bude nově pokřtěné území církevně spravovat a vybírat tam příslušné poplatky.
 
 • V polovině 9. století vznikl v křesťanské církvi mezi Východem a Západem hluboký rozkol.
 • Rozdíly v učení, obřadech i organizaci se prohloubily tak, že už je nebylo možné překonat.
 • Roku 1054 se dosud jediná všeobecná církev rozdělila na církev západní (nazývanou též římská, latinská či katolic­ká), uznávající za svoji hlavu papeže, a východní (pravoslavnou či ortodoxní) podřízenou konstan­tinopolskému patriarchovi.
 
 
Shrnutí:
 
 • Už na počátku středověku se vytvořila 2 křesťanská centra.
 • První bylo v Římě, druhé bylo v byzantském městě Konstantinopolis.
 • Římskou hlavou církve byl papež, který usiloval o to, aby se mu podřídila nejen celá církev včetně byzantské, ale také panovníci (králové a císařové).
 • Naopak byzantský biskup = patriarcha byl podřízen byzantskému císaři.
 
 • Tyto rozpory vedly v 11. století k definitivnímu rozdělení církve na:
 
 1. západní = katolickou = hlavou je papež – sídlil a dodnes sídlí v Římě, bohoslužby se dříve sloužili v latině, dnes v národních jazycích,
 2. východní = pravoslavnou = hlavou byli a jsou patriarchové v jednotlivých zemích, bohoslužby byly ve středověku slouženy v řečtině, dnes převážně v národních jazycích.

 

 foto