Franská říše

 foto

Co musíte znát?
 • Část germánských států – označovaných jako „barbarské“ podlehla silnějším říším – byzantské a arabské.
 • Některé se staly součástí franské říše = jediného germánského státu, který se na území bývalé západořímské říše udržel a rozvinul.
 • Germánští Frankové obývali od nepaměti území na dolním a středním toku řeky Rýna.
 • Na rozdíl od většiny ostatních germánských kmenů se nestěho­vali, a proto se jejich síly netříštily.
 • V 5. století obsadili rozsáhlé území, jež dosud patřilo k řím­skému impériu.
 • Zde postupně vytvořili mohutnou říši, která se v Evropě, plné válek, zmatků a nejisto­ty, stala na dlouhou dobu vedle východořímské říše (Byzance) jedinou pevnou a stálou silou.

Meroveovci
 
 
 • Také franské kmeny se spojovaly do kmeno­vých svazů.
 • V jejich čele stáli silní náčelníci, kteří mezi sebou soupeřili o moc. Nejschopnější z nich, Chlodvík z rodu Meroveovců (vládl 481-511), odstranil ostatní náčelníky a sám se stal králem všech Franků.
 • Tím položil základy franské říše, jež existo­vala až do roku 843.
 • S pomocí silné družiny si podmanil téměř celou Galii od Rýna až k Atlantiku a Pyrenejím, když odtud vytlačil zbytky Římanů i Visigóty. (Visigóti potom přesunuli svoji říši na Pyrenejský poloostrov.)
 • Nakonec překročil řeku Rýn a dobyl germánská území na jejím pravém břehu.
 
 • Kdo tedy položil základy Franské říše?
 
 • Chlodvík byl nejen úspěšným válečníkem, ale také schopným politikem a diplomatem. 
 • Jedním z jeho prozíravých činů bylo přijetí křesťanství.
 • Do­sud pohanský král se nechal pokřtít s celým svým dvorem.
 • Doufal, že tak bude jako panovník přija­telnější pro původní křesťanské obyvatelstvo podrobené Galie.
 • Rovněž místní biskupové, kteří se těšili všeobecné vážnosti, mohli pokřtěnému pa­novníkovi poskytnout významnou oporu.
 • Po Chlodvíkově smrti zdědili říši jeho čtyři sy­nové.
 • Neznamenalo to však, že by se franský stát rozdělil.
 • Bratři se podělili pouze o vládu v něm a společně pokračovali v úspěšných výbojích.
 • Složi­tější situace nastala, když zemřel poslední z nich a panovat začali jeho čtyři synové.
 • Ti už dobyvač­né války proti sousedním zemím nevedli a snažili se rozšířit svou moc jeden na úkor druhého.
 • Na panovnických dvorech se rozmohly vraždy a intri­ky, soupeři si navzájem plenili a vypalovali vesni­ce i církevní stavby.
 • Málokterý z meroveovských vládců zemřel v oněch hrůzných časech přirozenou smrtí.

 • Moc franských králů symbolizovaly jejich dlouhé vlasy.
 • Pokud byl některý sesazen, byly mu vlasy ostříhány na důkaz jeho ponížení-
 • Boj o moc v rodinném klanu – tolik příznačné pro historii lidstva…
 • Během rozbrojů mezi členy panovnického rodu byla silně oslabena královská moc a říše se v polovině 7. století rozpadla na tři téměř samostatné části (Austrasie, Neustrie, Burgundsko).
 • Každá z nich měla většinou svého krále.
 • Byli to však slabí vlád­cové a převahu nad nimi získala bohatnoucí šlech­ta.
 • To souviselo s velkými změnami ve franské společnosti.

 


Franská společnost
 
 
 • Většina Franků byla v době, kdy se zmocnili Galie, svobodnými rolníky-bojovníky.
 • Každý z nich získal kousek dobyté půdy, který měl poskytovat obživu jemu i jeho rodině.
 • Větší část pozemků však připadla králi.
 • Ten je pak uděloval za zásluhy čle­nům své družiny, kteří byli za to povinni působit v jeho službách, a to bud v úřadech, nebo ve voj­sku.
 • Tak se vytvářela šlechta, jejíž základní majetek byl v půdě.
 • Kromě toho byl šlechtic považován za urozeného, a měl proto ve společnosti lepší pos­tavení.
 
 • Kdo byl šlechtic? (původně člen královské družiny, který působil v jeho službách – základní majetek šlechtice byl v půdě, kterou získal od krále, šlechtic byl považován za urozeného…).

 • Pracovat na poli bylo šlechtice nedůstojné. Jeho půda však přinášela bohatství pouze tehdy, pokud ji někdo obhospodařoval.
 • Otroci nepřicházeli v úvahu, protože Frankové při svých výbojích nezískali takové množství zajatců jako dříve Římané.
 • A tak si šlechta začala podmaňovat dosud svobodné rolníky.
 • Nutila je bezplatně pracovat na svých po­zemcích (robotovat) a činila si také vrchní vlastnic­ká práva na jejich políčka.
 • Rolníci z nich museli' odvádět část úrody (naturálie).
 • Za to jim mocní šlechtici poskytli v tehdejších těžkých a nejistých dobách ochranu, takže většina sedláků nacházela v novém postavení výhody.
 
 • Ve franské říši tak vznikly poprvé dvě vrstvy oby­vatelstva, jež později tvořily převážnou část středo­věké společnosti.
 • Jednou z nich byla málopočetná skupina urozených vlastníků rozsáhlých pozemků - feudální vrchnost.
 • Druhou skupinu představovali pro ně pracující a na nich závislí sedláci - poddaní (pokud byli osobně nesvobodní - vrchnost jim na­příklad zakázala stěhovat se bez jejího souhlasu - označují se jako nevolníci).
 
 
Shrnutí:
 
 • Franská říše byla od konce 5. do poloviny 9. století nejvýznamnějším státem v západní Evropě.
 • Chlodvík z rodu Meroveovců (vládl 481-511) položil základy franské říše, která existo­vala až do roku 843.
 • Franská společnost procházela hlubo­kou přeměnou.
 • Jejím výsledkem bylo vytvoření dvou základních vrstev obyvatelstva, typických později pro celou Evropu: feudální vrchnosti, vlastníků velkých pozemků, a na nich závislých poddaných, kteří tuto půdu obdělávali.
 • Větší část dobytých pozemků připadala králi.
 • Ten je pak uděloval za zásluhy čle­nům své družiny, kteří pak museli působit v jeho službách.
 • Tak se vytvářela šlechta, jejíž základní majetek byl v půdě.
 • Šlechtic byl považován za urozeného, a měl proto ve společnosti lepší pos­tavení.
 
 
rodiče