Franská říše na vrcholu moci

foto

Co musíte znát?

 • Mezi první středověké státy tedy patřily: Byzantská říše, Arabská říše a v západní Evropě také Franská říše.
 • Frankové byli původně tedy jedním ze silných germánských kmenů a obývali území v povodí řeky Rýna.
 • Základy franské říše položil již v 5. století Chlodvík z rodu Meroveovců (481-511).
 • Byl schopný politik a diplomat, mj. přijal také křesťanství.
 • Po jeho smrti zdědili říši jeho synové – po nich jejich synové = vraždy, intriky = říše se rozpadla na 3 samostatné celky – Austrasie, Neustrie, Burgundsko = byli to však slabí vládcové = převahu nad nimi získala bohatnoucí šlechta.


Vláda majordomů
 
 
 • Poslední franští králové z rodu Meroveovců byli velmi slabými panovníky.
 • Rozhodující moc v říši měli proto jejich správci - majordomové, kteří vládli nakonec již zcela samostatně, bez ohledu na skutečného krále.
 • V roce 732 dosáhl franský ma­jordom Karel Martell v bitvě u Poitiers slavného vítězství nad Araby, kteří pronikali přes Pyreneje na jih dnešní Francie.
 
 • Tento rozhodující úspěch byl důsledkem reorganizace královské ar­mády, která nebyla už delší dobu v dobrém stavu.
 • Šlechta zaopatřená pozemky si zřizovala vlastní vojenské družiny a odmítala bojovat za krále.
 • Svo­bodných rolníků, kteří museli sloužit v královském vojsku, valem ubývalo.
 • Jako poddaní podléhali to­tiž přímo své vrchnosti.
 • Kromě toho se franský zemědělec - pěší bojovník mohl jen stěží postavit Arabům, kteří měli dobře vycvičenou a pohyblivou jízdu.
 
 • Karel Martell proto zřídil nový typ armády.
 • Některým z bojovníků udělil malý příděl půdy i s usedlými nevolníky.
 • Tím si je zavázal k po­vinnosti sloužit ve vojsku.
 • Noví držitelé půdy už sami na svěřených pozemcích nepracovali, ale ne­chali se živit poddanými.
 • Jejich jediným zaměřením se stala válka a vojenský výcvik.
 • Do boje museli vystrojit sebe a svého koně z prostředků získaných ze svých statků.
 • Tak vznikla profesionální jízda, předchůdce středověkého rytířstva.

Nástup dynastie Karlovců
 
 
  • Na základě úspěchů svých předchůdců se Kar­lův syn Pipin zvaný Krátký (vládl 751-768) roz­hodl, že se stane skutečným franským králem.
  • Nej­prve však vyslal do Říma poselstvo, aby položilo papeži proslulou otázku: Je dobře, když franští králové nemají žádnou moc?
  • Odpověď zněla, že v daném případě je lepší jmenovat králem toho, kdo skutečnou moc má.
  • Sám papež dal tak souhlas k sesazení posledního meroveovského krále.
  • Pipin byl v roce 751, jak nás informují říšské letopisy, ,,podle obyčeje Franků zvolen králem a pomazán z rukou arcibiskupa Bonifáce... "

 


 Karel Veliký - první středověký císař v západní Evropě
 
 
 • Největšího rozmachu dosáhla franská říše za Pi­pinova syna Karla Velikého (vládl 768-814), podle něhož se celý rod nazývá Karlovci.
 • Hlavní náplní Karlova panování byly výboje, za nichž se franský stát nebývale rozšířil.
 • Přes třicet let vedli franští bojovníci na východě za Rýnem urputné boje s ger­mánskými Sasy.
 • Na území dnešního Maďarska se králi podařilo úplně zničit říši Avarů.
 • Pokoušel se i o výpravy proti Slovanům v našich zemích, ale byl odražen a spokojil se s poplatky.
 • Na jihu zvětšil svoji říši o severní Itálii a pronikl na Pyre­nejský poloostrov.
 • Karlova první španělská výprava však skončila nešťastně.
 • Zadní voj franského vojska byl tehdy přepaden a všichni vojáci pobiti.
 • Hrdinně­ zahynul i jeho velitel Roland.
 • O tři století později sepsal neznámý duchovní nádherný hrdin­ský epos Píseň o Rolandovi.
 • V něm oslavil hrdinu, který do posledního dechu bojuje za svého krále.

 
 • Franská říše za Karlovců se stala rozhodující moc­í v západní Evropě a protiváhou byzantské říše na východě.
 • Tomu odpovídal císařský titul, který udělil Karlu Velikému roku 800 papež.
 • Tak byla na západě obnovena římská říše, která se však už vů­bec nepodobala starověkému otrokářskému impé­riu; nový význam dala její existenci církev.
 • Karlo­va římská říše měla zahrnout všechna území obýva­ná křesťany.
 • Povinností císaře bylo šířit křesťanství a učinit Řím znovu hlavním městem světa.
 • Frankové ovládali tak území dnešní Francie, severní Itálie a Německa a stali se sousedy budoucího českého státu
 • Karel Veliký zároveň zničil říši Avarů a napomohl tak vzniku Velké Moravy, jejíž území do té doby Avaři ovládali
 • Snažil se také podmanit slovanské kmeny na území dnešních Čech a Moravy = to se mu ale nepodařilo = spokojil se s poplatky.


 V Karlové říši
 
 
 • Rozlehlou říši nebylo jednoduché dobře spravovat, ­byla rozdělena na hrabství, o něž se starala hrabata, vybíraná panovníkem.
 • V okrajových čás­tech říše byly místo hrabství zřízeny marky v čele s markrabími.
 • Marky byly obsazovány vojáky, kte­ří měli bránit říši před útoky zvenčí.
 • Středisky správy byly královské dvorce s palácem, rozmístěné v různých částech země.
 • K nim příslušely statky.
 • Kontrolu nad celým územím prováděl král, který se svojí družinou zemi objížděl.
 • Říše neměla hlavní město, v němž by panovník trvale sídlil.
 • Se svým dvorem cestoval po královských statcích, na nichž se poddaní starali o to, aby tu byl přichystán vždy dostatek obživy a čerstvé koně pro něj i jeho družinu.
 • Nejčastěji však Karel pobýval v Cáchách. 
 
 
Shrnutí:
 
 • V 8. století se vlády ve franské říši zmocnila dynastie Karlovců.
 • Její nejvýznamnější představitel Karel Veliký (vládl 768-814) ovládl značnou část západní a střední Evropy a stal se vedle byzantského císaře nejmocnějším vládcem.
 • Pokoušel se i o výpravy proti Slovanům v našich zemích, ale byl odražen a spokojil se s poplatky.
 • V roce 800 udělil papež Karlu Velikému císařský titul, tak byla na západě obnovena římská říše. 
 
 
 Pixel1