České země na počátku dějin

foto

Co musíte znát?

 • To je ona země, kterou jsem vám častokrát slibo­val, země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, podnebím k obývání příjemná... ", promluvil praotec Čech ke svým druhům, poté co stanuli na hoře Řípu.
 
 • Tak vylíčil příchod Slovanů do Čech nejstarší český kronikář Kosmas.
 • V 19. století se Kosmovou kroni­kou inspirovala řada umělců.
 • Vznikly například Staré pověsti české Aloise Jiráska nebo kresby Mi­koláše Alše.
 • Tvrdý život starých Slovanů však představovaly často až příliš romanticky...

KOSMAS (1045 - 1125)
 
 • Byl legendární autor první naší kroniky, psané latinsky.
 • O Kosmovi nemáme příliš mnoho informací.
 • Víme, že byl Čechem, že studoval v cizině a že se stal děkanem svatovítské kapituly (sbor duchovních) v Praze.
 • Na sklonku svého života začal psát svou kroniku, ale stihl dokončit jen dvě knihy, třetí již dopsat nestačil.
 
Chronica Boëmorum (Česká kronika = také Kronika Čechů)
 
 • Kronika po vzoru antických a posléze i středověkých dějepisců zahrnuje dějiny a osudy národa od nejstarších mýtických dob až do doby knížete Vladislava (rok 1125).
 • Dobami mýtickými je myšlena stavba babylónské věže a zmatení jazyků - rozptýlením 72 mužů po světě začínají dle Kosmy dějiny českého národa, protože od jednoho z nich se odvozuje původ Čechů.
 
 • Kosmas prameny pečlivě sbíral, ale také roztřiďoval.
 • Velice pečlivě rozeznává následující tři skupiny:
 1. bájivá podání starců (vlastně období pohanské),
 2. pravdivé zprávy hodnověrných lidí,
 3. to, co sám zažil.
 
 • Je to logické, jelikož nemáme z tohoto období písemné zprávy, toto období lákalo naše předky k vymýšlení různých příběhů = vznikaly tak historické pověsti.
 • O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Přemyslu Oráčovi, Vlasta a dívčí válka, O Horymírovi a Šemíkovi

 


 
První Slované na našem území
 
 
 • Na Moravě a v Čechách se Slované objevili po roce 500.
 • Přišli z východu přes horská pásma, průsmyky a dolinami při řekách.
 • Na území obklopeném hora­mi, jež později vyznačily hranice českého státu, panoval poměrný klid.
 • Při příchodu slovanských kmenů tady sídlily už jen zbytky dříve zde usaze­ného germánského obyvatelstva, jehož větší část se odstěhovala více na západ.
 • Slovanů přišlo po men­ších skupinách na několik desítek tisíc.
 • Poklidně se usadili vedle germánských osad.
 • Půdy byl v úrod­ných nížinách dostatek.
 • O příchodu Slovanů do českých zemí neexistují písemné zprávy.
 • Svědectví o něm se dochovalo jen ve vyprávění, které teprve po staletích zaznamenal a literárně zpracoval Kosmas.
 • Věrohodnější dokla­dy o příchodu a usazování Slovanů podávají arche­ologické nálezy.
 • Jako příklad uveďme naleziště zbytků 1500 let staré osady v Březně u Loun (v západních Čechách).
 • Z nich je patrné, že zde pů­vodně stávala osada germánských zemědělců.
 • Pak přišli Slované, pustili se do žďáření lesa a vy­budovali si tu své sídliště.

 
 Sámova říše
 
 
 • Část Slovanů žijících na našem území, přede­vším na jižní Moravě, byla po řadu let vystavena násilnostem Avarů, jejichž říše se rozkládala na území dnešního Maďarska.
 • Další pokolení, prý synové avarských bojovníků a slovanských žen, se proti nadvládě Avarů vzbouřilo.
 
 • V roce 623 přišel do českých zemí franský kupec Sámo se svojí družinou.
 • Přidali se na stranu Slovanů a společně pobili mnoho Avarů.
 • Slované si proto Sáma zvolili za svého vládce.
 
 • „Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši.
 • Oženil se pak s dvanácti slovanskými ženami, měl s nimi dvacet dva syny a patnáct dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly vítězné."
 • To napsal o Sámově říši fransky kronikář tzv. Fredegar.
 • Je to první písemná zpráva, kterou o Slovanech v českých zemích máme.

 • Později se Sámovi Slované dostali do konfliktu s franskou říší.
 • Její vládce Dagobert chtěl rozšířit své území dále na východ.
 • Potřeboval proto zámin­ku k útoku na Sámovo území.
 • Tu mu poskytli sami Slované svým neopatrným jednáním, když přepad­li, pobili a oloupili franské kupce.
 • Dagobert vyslal k Sámovi posla, aby jednal o odškodnění.
 • Ten si však počínal tak urážlivě, že ho Sámo od svého dvora vyhnal.
 • Nato vytáhl franský král proti Slova­nům s vojskem, ale byl poražen bitvě u Wogastisburgu (631).
 • Dodnes historici marně pátrají, kde tato pevnost vlastně ležela.
 • Přesně ne­vědí ani to, kam až Sámova říše sahala.
 • Pravděpo­dobně přesahovala hranice dnešních Čech a Mora­vy.
 
 • Po Sámově smrti se rozpadla.
 • V podstatě neby­la ani opravdovým státním útvarem, ale jen rozsáhlým kmenovým svazem, který ovládal určité území a vznikl s jistým cílem.
 • Měl sdružit slovanské kme­ny k obraně proti Avarům a Frankům a napomoci kořistnickým výpravám k sousedům.
 • Jakmile avar­ské a pak i franské nebezpečí pominulo, svaz se rozpadl, protože ještě nebyl státem s pevnou organizací.
 • Na dlouho se pak odmlčeli i soudobí kroni­káři.
 • O našem území opět nemáme téměř žádné písemné zprávy až do doby, kdy tu vznikla další, tentokrát již skutečná říše, Velká Morava.
 
 
Shrnutí:
 
 
 • Příchod Slovanů do Čech není zachycen v žádných písemných pramenech.
 • Dozvídáme se o něm pouze z archeologických nálezů a v bájné podobě z Kosmovy kroniky.
 • Pravděpodobně to však bylo kolem roku  500.
 • Slovany trápily časté nájezdy kočovných Avarů.
 • V roce 623 přišel do českých zemí franský kupec Sámo, který se postavil na stranu Slovanů a společně Avary porazili.
 • Slované si ho pak zvolili za svého vládce.
 • V 1. polovině 7. století tak vznikl kmenový svaz - tzv. Sámova říše. 
 • Sámovi Slované se dostali do konfliktu také s franskou říší.
 • Její vládce Dagobert chtěl rozšířit své území dále na východ, ale byl poražen v bitvě u Wogastisburgu roku 631.
 • Po Sámově smrti se kmenový svaz rozpadl.

 

 PIXEL - úvod2