České knížectví za prvních Přemyslovců

foto

Co musíte znát?

 • Rané počátky českého státu jsou zahaleny tajem­stvím.
 • V době, kdy na Moravě vznikla rozlehlá říše, se kmeny v Čechách teprve sjednocovaly.
 • Po­sléze se mezi drobnými kmenovými vládci prosa­dil středočeský rod Přemyslovců, odvozující svůj původ od bájných předků Přemysla Oráče a kněžny Libuše.
 • První přemyslovský kníže, o kterém se do­chovaly záznamy v dobových písemnostech, se jmenoval Bořivoj.
 • Žil koncem 9. století. Zprvu síd­lil na Levém Hradci.
 • Později své sídlo přenesl na ostroh nad Vltavou, kde se odedávna konala kme­nová shromáždění Čechů a kde stával kamenný knížecí stolec. Nechal zde vybudovat křesťanský kostelík a celé místo obehnal hradbou.
 • Tak vznikly základy Pražského hradu, centra rodícího se čes­kého státu.
 • Bořivoj i jeho žena Ludmila byli křesťa­ny.
 • Křtu se jim dostalo nejspíše na Moravě.
 • Zpo­čátku se český stát vyvíjel v závislosti na mocněj­ším velkomoravském vládci.
 • Po Svatoplukově smrti se česká knížata dostala více do styku s vý­chodofranskou říší.
 • Když velkomoravský kníže Svatopluk ovládl území Čech, podporoval Bořivoj jeho vládu.
 • Stal se tak Svatoplukovým zástupcem v Čechách, které byly podřízeny Velké Moravě.
 • Díky Svatoplukově pomoci vybudoval Bořivoj sobě a celému rodu Přemyslovců přední postavení mezi ostatními českými knížaty.
 • Bořivoj s Ludmilou se nechali pokřtít na Svatoplukově dvoře samotným Metodějem (asi 882 – 884).
 • Bořivoj umírá patrně kolem roku 889
 • Po Bořivojovi vládnou synové Spytihněv, po něm Vratislav.

Kníže Václav
 
 
 • Za panování Bořivojova vnuka Václava (vládl 924-935?) se přemyslovské panství již značně rozrostlo, ale ještě nezahrnulo celé Čechy.
 • Mladý Václav byl vzdělaný a cílevědomý a snažil se zajis­tit svému knížectví významné postavení.
 • Zpočátku však místo Václava vládla Drahomíra a Václava vychovávala jeho babička Ludmila.
 • Drahomíře se však Ludmilin vliv na Václava nezamlouval.
 • Příčinou byl křesťanský způsob Václavovy výchovy, ale hlavně snaha Ludmily i Drahomíry mít co největší vliv v českém státě.
 • Ludmila nakonec ustoupila a odešla na své hradiště Tetín (u Berouna).
 • Drahomíra ji přesto nechala září 921 uškrtit.
 • Ludmila se jako mučednice stala první svatořečenou ženou v českých dějinách.
 • Země však byla napadena výbojnými germánskými sou­sedy.
 • V boji s nimi byl kníže poražen a zavázal se králi Jindřichu Ptáčníkovi odvádět tribut (dobytek a stříbro) za zachování míru.

 • Za důležitý prostředek k posílení své moci pova­žoval Václav šíření křesťanství. 
 • Ale jeho velmoži s tím nebyli srozuměni.
 • Rostoucí vliv knížete a jeho náboženské nadšení vzbuzovaly jejich odpor.
 • Byl tu však také Václavův mladší bratr Bole­slav, schopný a ctižádostivý muž, který se nemínil celý život podřizovat bratrovi.
 • Pravděpodobně v roce 935 pozval Václava k sobě do Staré Bolesla­vi a tam ho nechal zavraždit.
 • Snad proto, že nesouhlasil s Václavovou poslušností vůči králi Jin­dřichovi a možná byl i proti jeho mírnému způsobu panování. V každém případě chtěl vládnout sám.
 • Nedlouho po své smrti začal být kníže Václav pova­žován za svatého.

 


Upevnění knížecí moci za Boleslava I.
 
 
 • Kníže Václav se snažil upevnit svoji moc v zemi a podrobit si ostatní česká knížata.
 • Dobytá území však neobsazoval.
 • Neměl dostatek bojovníků ani prostředků k jejich vydržování, proto se spokojil s vybíráním tributu.
 • Častokrát se stalo, že po odchodu jeho bojovníků se podmanění vládcové zno­vu osamostatnili.
 
 • Boleslav I. (vládl 935?-967/72 - nevíme přesně, kdy zemřel) chtěl tento způsob vlády změnit a odmítl také odvádět poplatky říši.
 • Postavení Přemys­lovců ve středních Čechách se za jeho panování natolik upevnilo, že si mohl dovolit vybírat od zdejšího obyvatelstva pravidelné daně.
 • Díky nim zřídil a vydržoval početnou a dobře vyzbrojenou družinu.
 • Tak mohl zahájit konečný boj za sjedno­cení celých Čech.
 • Na nově dobytých územích ne­chal stavět hrady, do nichž dosazoval své správce - kastelány, a vojenské posádky.
 • Tímto způsobem pevně ovládal celou zemi.
 • Byl to zřejmě tvrdý po­stup vůči zbývajícím českým knížatům, nikoli bratrovražda, kterým si Boleslav vysloužil přízvis­ko Ukrutný.
 • Boleslav také zahájil v Čechách ražbu vlastních mincí – denárů.
 • (za 1 denár se dalo koupit např. 10 slepic, otrok stál 300 denárů, mladá otrokyně 600 denárů…)
 • Byl pro vraždu svého bratra nazýván Ukrutný
 • Postupně si podmanil všechna knížata kmene Čechů, a tak dokončil sjednocení Čech.
 • Přestal východofranskému králi odvádět tribut a v zemi zavedl daně.
 • Díky nim zřídil dobře vyzbrojenou vojenskou družinu.
 • Přemyslovci se postupně zmocnili Moravy, Slezska, jižního Polska a západního Slovenska.

Vyvraždění Slavníkovců
 
 
 • V době, kdy Boleslav I. umíral, existovalo ve východních Čechách kolem Libice poslední samostatné panství, jež bylo značně rozsáhlé.
 • Jeho vlád­ce Slavník si počínal velmi obratně.
 • S Přemyslovci udržoval přátelské vztahy a uznával jejich nadvlá­du.
 • Ale jeho ctižádostiví synové už smýšleli jinak.
 • Toužili po nezávislosti a po otcově smrti si také jako svrchovaná knížata počínali.
 • Jeden z nich, pražský biskup Vojtěch (o němž se ještě zmíníme), se dostal do ostrého sporu s knížetem Boleslavem II. (vládl 967/72-999, neznáme přesně rok jeho ná­stupu na trůn) a jeho velmoži.
 • S pocitem nezměr­né křivdy pak raději opustil Čechy.
 • Protože byl v křesťanské Evropě známou osobností, mohl jeho odmítavý postoj Přemyslovcům velmi uškodit.
 • Vztahy mezi oběma rody se prudce přiostřily.
 • V roce 995 přepadla knížecí družina Libici a po­vraždila všechny přítomné Slavníkovce.
 • Přemyslov­ská knížata se tak stala jedinými pány celých Čech.
 
 
Shrnutí:
 
 
 • Český stát založili v 9. století na území středních Čech Přemyslovci.
 • První přemyslovský kníže se jmenoval Bořivoj, který se i se svou manželkou Ludmilou nechal pokřtít (Metodějem).
 • Zpočátku síd­lil na Levém Hradci, později postavil nad Vltavou kamenný kostel a položil tak základy Pražského hradu.
 • Po Bořivojovi vládli synové Spytihněv, po něm Vratislav.
 • Po Vratislavově smrti se českým knížetem stal jeho starší syn Václav, za kterého však vládla jeho matka Drahomíra.
 • Václava vychovávala jeho babička Ludmila, kterou nechala Drahomíra zabít.
 • Ludmila se stala první českou svatořečenou ženou.
 • Václav (vládl 924-935) byl obratný politik, diplomat a zasloužil se o šíření křesťanství.
 • Dostal se však do sporu s východofranským králem Jindřichem I. Ptáčníkem, který požadoval vyplácení poplatku za mír (tribut).
 • Václav byl nucen po vojenské porážce poplatek každoročně odvádět.
 • S Václavem však nesouhlasil jeho bratr Boleslav, který prosazoval nezávislost českých knížat a toužil po moci.
 • Na jeho rozkaz byl 28. září 935 ve Staré Boleslavi zavražděn.
 • Později byl prohlášen za svatého a v průběhu staletí se stal patronem české země.
 • Prvním pražským biskupem se stal Dětmar.
 • Druhým biskupem byl Vojtěch, který měl však spory s Boleslavem II.
 • Nesouhlasil s jeho vnímáním křesťanství.
 • Vojtěch byl příslušníkem rodu Slavníkovců, který sídlil ve východních Čechách v Libici (u Poděbrad) a nechtěl se Přemyslovcům podvolit.
 • Knížecí družina Boleslava II. proto v roce 995 přepadla Libice a Slavníkovce povraždila.
 • Vojtěch byl zavražděn o dva roky později pohany při šíření křesťanství u Baltského moře
 
 
Pixel1