Byzantské umění

foto

Co musíte znát?

 • Konstantinopol, hlavní město byzantské říše, se skutečně stala - tak, jak kdysi zamýšlel její zakla­datel* - novým Římem.
 • Po zániku západořímské říše převzala plně postavení nejvýznamnějšího politic­kého i hospodářského (především obchodního) střediska a také centra kultury a vzdělanosti.
 • V 6. století za vlády Justiniána I. se to projevilo mimo jiné vytvořením vlastního byzantského uměleckého slohu.
 • Typické jsou pro něj mohutné chrámy s půdo­rysem ve tvaru kříže, nad jehož středem a rameny se tyčí kopule.
 • Vnitřek chrámů je obložen vzácným barevným mramorem, zdi a kopule pokrývají ná­stěnné malby nebo pestré mozaiky.

 • Konstantin I. se rozhodl přesunout sídlo císařské vlády ze západořímské říše na východ do řeckého města Byzantion, jež bylo v roce 330 slavnostně vysvěceno a přejmenováno na Nova Roma („Nový Řím“).
 • Po Konstantinově smrti bylo toto město na jeho počest nazváno Konstantinopol („Konstantinovo město“).
 • Název byzantská říše tedy dostala podle řecké osady Byzantion

Architektura a výtvarné umění

 

 • První a zároveň nejvelkolepější stavbou v by­zantském slohu byl chrám Hagia Sofia na hlavním konstantinopolském náměstí.
 • Tento dlouho největ­ší křesťanský kostel byl postaven z popudu císaře Justiniána a pod jeho osobním dohledem za pou­hých šest let.
 • Má obrovskou ústřední kopuli v roz­pětí 41 metrů.
 • Uvnitř je vyzdoben bohatými mo­zaikami a sloupovými předsíněmi.
 • Ostatní vnitřní zařízení bylo zničeno Turky, kteří dobyli Konstan­tinopol roku 1453.

 • Hagia Sofia (haja sofia!!!) = v překladu chrám Boží moudrosti
 • Turci přistavěli minarety v 15. – 16. století
 • Minaret slouží ke svolávání k modlitbě, nahoře je ochoz, kde dříve stával muezzin a svolával věřící k modlitbám, na některých místech muezzini nevolají, ale nahradily je moderní reproduktory a megafony, výzva k modlitbě je hlášena z pásky, přesto je muezzinů mnoho, protože se jedná mezi muslimy o prestižní činnost.

 • Výzdoba chrámů se řídila přesnými pravidly, která určovala celkové rozvržení výjevů.
 • V klenuté části bývala umístěna postava Krista nebo Matky Boží s Ježíškem v náručí.
 • Kristus byl zobrazován jako vševládný pán světa.
 • Jeho postava je mohutná, aby zdůraznila Ježíšův nejvyšší majestát. Stejný cíl sleduje také vzpřímený postoj, který mu dodává patřičné důstojnosti.

 • Vedle monumentální nástěnné výzdoby se roz­víjela také malba na dřevěných deskách.
 • Námětem těchto obrazů - ikon - byl rovněž Ježíš Kristus, ale také další biblické osoby a později svatí a mučední­ci křesťanské církve.
 • Postavy se malovaly živými barvami na zlacený sádrový podklad.
 • Jsou strnulé a působí plošným dojmem.
 • To je charakteristic­kým rysem celého byzantského malířství.

 


Literatura a umění

 

 • Velké oblibě se u byzantských císařů těšily ru­kopisné knihy s obrázky, v nichž se vyprávěly biblické příběhy nebo příhody ze života svatých.
 • Ně­které rukopisy zdobily v úvodu podobizny majitelů knih.
 • Tyto drobné obrázky, miniatury, jsou mnoh­dy zdrojem našich poznatků o tom, jak vypadaly byzantské princezny, vojevůdci a další významní lidé i jaká panovala móda.
 • Také tyto miniaturní malby jsou namalovány na zlatém podkladě a vy­tvářejí dojem mozaiky.
 • Drobným uměleckým předmětem typickým pro Byzanc byl medailon (ozdobný přívěsek nebo špendlík, obvykle s portrétem).
 • Používal se jako ozdoba na jiné práce uměleckého řemesla, napří­klad na knižní vazby.
 • Povrchy medailonů se zdobi­ly emailem (vrstvičkou skla natavenou na keramic­kém nebo kovovém podkladu).
 • Techniky emailér­ských a také zlatnických prací dosáhly v Byzanci vrcholné dokonalosti.
 • Při výrobě oděvů se ujaly hedvábné látky.
 • Hed­vábí se získávalo ze zámotků bource morušového.
 • Jeho vajíčka a morušová semena, ukrytá v bambu­sových holích, se doslova podařilo propašovat do Byzance z Cíny.

Vzdělanost
 
 
 • Byzantinci byli mnohem vzdělanější než obyva­telstvo ostatní Evropy. I to bylo dědictvím antiky.
 • V Byzanci existovala řada různorodých škol, v nichž bylo možné se naučit číst a psát, ale také dosáhnout vysokého vzdělání ve filosofii, řečnictví, právech nebo teologii (nauce o náboženství).
 • Vznikala zde také početná literární díla především s ná­boženskou či historickou tematikou.
 • Vliv byzantské kultury se rozšířil do velké části Evropy.
 • Často byl spojen s přijetím východního křesťanství (pravoslaví).
 • Především mezi Slovany (na Moravu, do Bulharska a na Rus) přicházeli byzantští duchovní (misionáři) hlásat novou víru.
 • Při­nášeli potřebné bohoslužebné texty a části Bible přeložené do slovanského jazyka.
 • Pod jejich vlivem se začala rozvíjet vlastní slovanská literatura.
 • Zpočát­ku nesla zjevné stopy byzantského stylu stejně jako první chrámové stavby Slovanů.
 • Podle byzantských vzorů se stavělo také v západní Evropě.

Shrnutí:
 
Byzantské umění
 
 • Projevem vysoké úrovně umění a vzdělanosti v Byzanci byl byzantský sloh.
 • Jeho charakteristické znaky nacházíme ve stavitelství (chrám s kopulemi), malířství (mozaiky, ikony, minia­tury) a písemnictví (náboženská literatura, kroniky).
 • Stal se vzorem především pro země, které přijaly z Byzance křesťanství (Velká Mo­rava, Bulharsko, Kyjevská Rus).
 
 
 Pixel1