Byzantská říše

foto

Co musíte znát?

 • V roce 476 zanikla římská říše na západě Evropy, ale říše východořímská - Byzanc - přetrvala.
 • V prvních stoletích středověku neexistoval na evropském kontinentu stát, který by byl mocnější a bohatší.
 • Žádné ze západních království se jí ne­mohlo rovnat vzdělaností a kulturou, žádné se nemohlo honosit tím, že je zákonným nástupcem a dědicem starověkého římského impéria.
 • Byzantská říše, rozkládající se na rozhraní Evropy a Asie, byla osobitým světem, který se jen málo podobal evropskému západu i orientálním zemím východu.
 • Tato říše se tedy udržela více než tisíc let.
 • Název byzantská dostala podle řecké osady Byzantion – právě tam založil císař Konstantin hlavní město říše – Konstantinopolis.

Pokračování římské říše…
 
 • V době stěhování národů zůstala východní část římské říše ušetřena tragického osudu západního císařství.
 • Nebylo to pouze zásluhou obezřetně ve­dené zahraniční politiky.
 • Císaři totiž dokázali zvládnout hordy útočících barbarů, a navíc je ještě získat za spojence.
 • Mnohem důležitější však bylo, že ve východní části říše se tolik nespoléhalo na práci otroků.
 • V zemědělství i v řemeslnických díl­nách pracovalo více svobodných lidi.
 • Proto slábnu­tí přílivu válečných zajatců a následný nedostatek otroků nezpůsobily tak hluboký hospodářský úpadek jako na západě.

Proč tedy tato říše trvala tak dlouho?

 • Ve městech se dále rozvíjela ře­meslná výroba a kupci sem přiváželi zemědělské plodiny z venkova i zboží z dalekých asijských zemí.
 • Ohromné východořímské říši vládl císař, kte­rý měl k ruce početné vzdělané úřednictvo.
 • Na jejím území žilo obyvatelstvo různých národností, které se většinou dorozumívalo řecky.
 • Přesto se většina z nich považovala za Římany, to znamená občany římské říše.
 • Tak také svůj stát nazývali. (Označení Byzanc začali používat až renesanční učenci o mnoho století později.)
 • Jeden z nejvýznamněj­ších císařů Justinián I. se dokonce úspěšně pokusil obnovit římské impérium v původním rozsahu.

 


Justinián I.
 
 • Justinián I.  (vládl - 527-565) byl vynikajícím stát­níkem.
 • Pocházel sice z rolnické rodiny (v Byzanci se mohl císařem stát i člověk prostého původu, což bylo na západě nemyslitelné), ale přesto patřil mezi nejvzdělanější lidi své doby.
 • Osobně však jednal velmi krutě a zrádně.
 • K upevnění Justiniánovy vlády uvnitř říše mělo sloužit vydání obsáhlého zákoníku, jenž se nazýval Corpus iuris civilis [korpus juris] - Soubor občan­ského práva. Jím byla uzákoněna neomezená moc císaře a jeho postavení jako hlavy křesťanské církve v Byzanci.
 
 • Justinián okázale zdůrazňoval moc a slá­vu císařství také budováním velkolepých staveb.
 • Mezi nejproslulejší patří chrám Hagia Sofia v hlav­ním městě Konstantinopoli (Slovany nazýváno Cařihrad, dnes Istanbul) a chrámy v italské Raven, která se stala sídlem byzantského místodržícího pro Itálii.
 • Justiniánova říše se rozšířila do celého Středomo­ří.

 • Při tak rozsáhlém území však nebylo možné účinně chránit celou její hranici.
 • Vojenské jednot­ky byly přesouvány hlavně na západ, kde se vedly dobyvačné války, zatímco severní a východní hranice byly chráněny jen nedostatečně.
 • Tak se stalo, že Peršané, ohrožující Byzanc z východu, dobyli Sýrii.
 • Balkán napadly ze severu slovanské kmeny a pronikly až na Peloponés.

 • Prostředky na dobyvačné války, obranu i ná­kladnou stavební činnost se získávaly z daní.
 • Jejich výška začala neúměrně stoupat.
 • Daněmi zatížené a zbídačované obyvatelstvo se bouřilo.
 • Nejmohut­nější povstání proběhlo roku 532 v Konstantinopoli a je nazýváno podle hesla povstalců Nika (Zvítěz!).
 • Vypuklo při koňských dostizích v cirku.
 • Justinián s jeho potlačením váhal, ale císařovna Theodóra poslala proti povstalcům vojsko a nechala je pobít.

 • Finanční vyčerpání a oslabení říše se ještě zřetel­něji projevilo za Justiniánových nástupců.
 • Život v zemi poznamenaly rozbroje a násilí, které ukon­čil až nástup císaře Herakleia I. (610).
 • Přes dočas­né vojenské úspěchy však celé další byzantské dě­jiny byly dějinami obrany říše, která ztrácela svá území, až roku 1453 zanikla úplně.
 • Otrokářství se postupně přežilo a otroci byli v zemědělství nahrazeni znevolněnými rolníky.
 • Antické období skon­čilo i v Byzanci.
 
 
Shrnutí:
 
Byzantská říše
 
 • Východořímská říše - Byzanc přežila zánik říše západořímské a stala se jedinou pokračovatelkou starořímského impéria.
 • Do 11. století byla nejmocnějším a nejbohatším státem v Evropě, se kterým se nemohla měřit ani fran­ská říše. 
 • Největšího rozmachu dosáhla říše za vlády císaře Justiniána I.  (527-565).  
 • Její území se však pod tlakem nepřátel postupně zmenšovalo, až v 15. století byzantská říše zanikla úplně.
 
 
 Pixel3